دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، بهمن 1400، صفحه 1-227 
راهکارهای تربیتِ شناختی قرآن برای ارتقاء «خودشفقتی»

صفحه 41-59

10.22034/iued.2022.539553.2122

حسنعلی رضی؛ فهیمه شریعتی؛ ناهید مشایی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف


بررسی مقارن مراحل تربیت فرزند در قرآن، حدیث، عهد عتیق و تلمود

صفحه 85-107

10.22034/iued.2022.542595.2157

زینب تقدسی؛ عباس مصلایی پور یزدی؛ عاطفه زرسازان؛ بخشعلی قنبری