آثارسوء تربیتی تجرد از دیدگاه قرآن و حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

حوزه علمیه قم

10.22034/iued.2022.537364.2099

چکیده

آثار سوء تجرد در منابع دینی بیشتر از زاویۀ اهمیت ازدواج، مطرح شده‌اند؛ زیرا، به هر اندازه که ازدواج مطلوب و مفید باشد طبعا به همان اندازه تجرد می‌تواند نامطلوب و مضر تلقی شود. براساس رویکرد قرآنی و حدیثی، تجردگرایی در دو بعد فردی و اجتماعی، آثار متعدد زیانبار دارد؛ تجرد در بعد فردی دارای آثار سوئی چون عدم تکامل انسان، عدم آسایش، کنار گذاشتن راه انبیاء، محرومیت از بزرگ‌ترین نعمت، سوء فرجام، افتادن در گناه، است و در بعد اجتماعی آثاری چون گسترش فساد اخلاقی، به هم خوردن نظام خانواده و اجتماع، تهدید امنیت اجتماعی و بروز ناهنجارهای اجتماعی را در پی دارد. راه‌حل تمام این مشکلات در تأسیس، تحکیم و تسهیل نهاد خانواده نهفته است. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی با استناد به قرآن و احادیث در پی پاسخ به این سوال است که تجرد چه آثار سوء تربیتی به دنبال دارد؟ که پاسخ به آن علاوه بر توسعه آگاهی افراد، به نهادها و مراکز حفظ ارزش‌های دینی و تربیتی نسبت به عواقب پدیدۀ تجردگرایی، هشدار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational consequences of celibacy from the perspective of Quran and Hadith

نویسندگان [English]

  • گوهری طالع gohari.tale
  • ali tardast
gom
چکیده [English]

Abstract
The effects of celibacy in religious sources have been discussed more in terms of the importance of marriage; Because, as much as marriage is desirable and useful, of course, celibacy can be considered undesirable and harmful. According to the Qur'anic and hadith approach, abstractionism has many harmful effects in both individual and social dimensions; In the individual dimension, celibacy has negative effects such as lack of human development, lack of comfort, abandonment of the way of the prophets, deprivation of the greatest blessing, misfortune, falling into sin, and in the social dimension, effects such as the spread of moral corruption, disruption of family and society. , Poses a threat to social security and the emergence of social anomalies. The solution to all these problems lies in establishing, consolidating and facilitating the institution of the family. This research, with a descriptive-analytical approach based on the Qur'an and hadiths, seeks to answer the question: What are the negative effects of celibacy? The answer to it, in addition to developing the awareness of individuals, warns institutions and centers for the preservation of religious and educational values ​​about the consequences of the phenomenon of abstractionism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abstraction
  • adverse effects
  • education
  • Quran
  • hadith
1- قرآن کریم.
2- نهج‌البلاغه.
3- آمدی، عبدالواحد؛ تصنیف غررالحکم و درر الکلم؛ قم: دارالحدیث، 1366 ش.
4- ابن‌بابویه، محمد‌بن‌على‏؛ من لا یحضره الفقیه‏؛ تحقیق و تصحیح علی‌اکبر غفاری؛ قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏،1413 ق.
5- ابن‌فارس، احمد؛ معجم مقائیس اللغة؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامى، 1404 ق.
6- احسایى، محمدبن‌على؛ عوالی اللئالی العزیزیة؛ قم: دار سید الشهداء للنشر، 1405 ق.
7- بحرانی، محمدیوسف؛ الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة؛ قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1405 ق.
8- برقى، احمد؛ المحاسن؛ چاپ دوم قم ،دارالحدیث ،1371 ق.
9- چراغ چشم، عباس؛ تربیت اسلامی؛ قم: تربیت اسلامی، شماره‌ی 8، 1384 ش.
10- حر عاملى، محمدبن‌حسن؛ وسائل الشیعة؛ قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،، 1409 ق.
11- ــــــــــــــــــــــــ؛ هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة؛ مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه 1414 ق.
12- راغب، حسین؛ مفردات ألفاظ القرآن؛ لبنان – سوریه: دار العلم -الدار الشامیة، 1412 ق.
13- طبرسى، فضل‌بن‌حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ چاپ سوم، تهران: ناصرخسرو، 1372 ش.
14- طریحى، فخرالدین؛ مجمع‌البحرین؛ چاپ سوم، تهران: کتاب‌فروشى مرتضوى، 1416 ق.
15- غزالى، محمد؛ احیاء علوم‌الدین؛ چاپ ششم، تهران: علمى و فرهنگى، 1386 ش.
16- فتال نیشابورى، محمد؛ روضة الواعظین و بصیرة المتعظین؛ قم، ، دلیل ما،1375 ش.
17- فیومى، احمد؛ المصباح المنیر؛ قم: منشورات دار الرضی، بی‌تا.
18- قرائتى، محسن؛ تفسیر نور؛ تهران،مرکز فرهنگى درس‌هایى از قرآن، 1388 ش.
19- قرشی بنایی، علی‌اکبر؛ قاموس قرآن؛ تهران: دارالکتب الاسلامی 1412 ق.
20- کلینى، محمدبن‌یعقوب؛ الکافی؛ چاپ چهارم، تهران، دارالثقلین، 1407 ق.
21- مجلسى، محمدباقر؛ شیعه در پیشگاه قرآن و اهل بیت؛ تهران، کتابخانه حضرت ولی عصر(ع) 1397 ق.
22- ________________؛ مرآة العقول؛ چاپ دوم، تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1404 ق.
23- ________________؛ بحار الأنوار؛ بیروت – لبنان: مؤسسة الطبع و النشر، 1410 ق.
24- مجلسى، محمدتقى؛ روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه؛ چاپ دوم، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، 1406 ق.
25- مظاهرى، حسین؛ تربیت فرزند از نظر اسلام؛ چاپ هشتم، تهران: امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، 1386 ش.
26- ـــــــــــــــ؛ اخلاق و جوان؛ چاپ چهارم، قم: شفق، 1387 ش.
27- نورى، حسین؛ مستدرک الوسائل؛ قم، مؤسسه آل البیت، 1408 ق.
28- نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1367 ش.
29- یزدی، سید محمدکاظم طباطبایی؛ العروة الوثقی (المحشی)؛ قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1419 ق.