دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، اسفند 1398، صفحه 1-232 
نقد و بررسی آرای مفسران در تبیین شیوه های تربیت اخلاقی سوره حجرات

صفحه 55-73

10.22034/iued.2020.113866.1581

طاهره رجائی؛ محمدحسین برومند؛ محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ محمود حائری؛ امیر جودوی


نقش گردشگری بر پرورش کودک در ساحت های تربیتی از دیدگاه قرآن و حدیث

صفحه 93-114

10.22034/iued.2020.123218.1704

یوسف نوری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ مهدی کروبی؛ سید مجتبی محمودزاده