دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1394، صفحه 1-132