رویکردی تربیتی به مفهوم و مؤلفه‌های دینداری معتقدانه از منظر دین‌شناسان غربی در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایلام

2 استادپیوسته دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه ایلام ، استاد وابسته پژوهشگاه مطالعات میان رشته ای دانشگاه شهید بهشتی. s.morovati@ilam.ac.ir

3 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه ایلام m.akbarnezhad@ilam.ac.ir

4 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایلام

10.22034/iued.2021.522422.1945

چکیده

«ایمان» و «اعتقاد» از جمله کلید واژه‌های مبحث دینداری هستند که در بسیاری از متون دینی غالباً در کنار یکدیگر و گاه به عنوان دو واژه مترادف به کار رفته است و «انسان مؤمن و معتقد» به عنوان یک گزاره پربسامد در بسیاری از پژوهش‌ها مشاهده می‌گردد. اما از منظر دین شناسان غربی این دو واژه نه تنها با هم متفاوتند بلکه متضاد یکدیگرند. بر اساس تعریفی که دین شناسان غربی از ایمان و اعتقاد دارند دو سنخ دینداری با عنوان «دینداری مؤمنانه» با مؤلفه اصلی سیّالیّت فرد دیندار، و «دینداری معتقدانه» با مؤلفه اصلی عدم سیّالیّت فرد دیندار قابل پیگیری است. این مقاله بر آن است تا با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی به مطالعه‌ی «دینداری معتقدانه» به عنوان یکی از جلوه‌های دینداری در قرآن کریم، در قالب چهار مؤلفه خودشیفتگی، پیش‌داوری، جمود و تعصّب بپردازد. یافته‌های به دست آمده مؤید آن است که دینداری برخی از اهل کتاب، کافران و مشرکان، دینداری معتقدانه است و مهمترین پیامد این نوع دینداری سکون و محرومیّت خودآگاهانه از اسباب هدایت است که نقش بازدارنده‌ای در تربیت دینی انسان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An educational approach to the concept and components of religious religiosity from the perspective of Western theologians in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • sedigheh karami 1
  • sohrab morovatii 2
  • Mehdi Akbar nezhad 3
  • behrooz sepidnameh 4
1 ilam
2 profesor
3 Ilam university profesor
4 ilam
چکیده [English]

"Faith" and "belief" are among the keywords on the subject of religiosity, which in many religious texts are often used side by side and sometimes as two synonymous words, and "believing man" as a frequent statement in many Research is observed. But from the point of view of Western theologians, these two words are not only different but also contradictory. According to the definition of faith and belief of Western theologians, two types of religiosity called "religious religiosity" can be followed with the main component of the religious person's fluidity, and "religious religiosity" with the main component of the religious person's lack of fluidity. This article intends to study the "religious religiosity" as one of the manifestations of religiosity in the Holy Quran, using the method of qualitative content analysis, in the form of four components of narcissism, prejudice, rigidity and prejudice. The findings confirm that the religiosity of some of the People of the Book, infidels and polytheists is a religious religiosity and the most important consequence of this type of religiosity is the stillness and conscious deprivation of guidance that has a deterrent role in human religious education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluency
  • narcissism
  • rigidity
  • prejudice