بسترسازی تربیت شنیداری و دیداری در قران و حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این مقاله به تبیین نقش تربیتی شنیدن و دیدن، وبسترسازی آن در دیدگاه قرآن و احادیث پرداخته شده است.نظر به اینکه در اسلام این دو نیرو به عنوان منابع بینش انسان قلمداد شده است، بهره گیری از آن ها به منظور تربیت روح و روان آدمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به طوری که می توان از رهگذرآن، مسیر زندگی انسان ها و جوامع بشری فراوانی را تغییر داده و آن هارا از حالت رکود و خموشی به وضعیت
تحول و پیشرفت ارتقا دهد. وضع فعلی بشریت در مجموع حاکی از آن است که استمداد و استفاده تربیتی از دو نیروی مزبور به شایستگی انجام نمی گیرد، از این روست که مشکلات و پیچیدگی هایی درعرصه های تربیتی به چشم می خورد، به گونه ای که به خاطر آن ها بسیاری از ارزش های انسانی پایمال شده اند. اهداف ما دراین مقاله گوشزد کردن قابلیت های فراوان در دو نیروی نامبرده و نمایاندن راه های بهره گیری کلان ومفید از آن ها در جهت بسترسازی تربیتی موردبحث است. نتایج حاصل از این بحث، استنباط راه کارهای کاربردی، سهل الوصول و نقش آفرین در گستره تعلیم و تربیت می باشد. این مقاله با شیوه کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی مطالب فراهم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The development of breeding ground for audio -visual human training according to Holy Quran and Hadiths.

نویسنده [English]

  • seyed yousef MahfouziMusavi
Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

The development of breeding background for audio -visual human training powers according to Holy Quran and Hadiths.
Abstract
The aim of this paper is to study and pin_pointing the training role of the human hearing and vision abilities and developing their backgrounds according to the holy Quran and Hadiths. Since In Islam, these two God _given graces have been regarded as the main sources for human understanding and perception, using these two human abilities for training and developing human mind and soul are rather important by which the people, s ways living and the attitudes of the human societies change positively and they have been converted from inactive, cold temper to active, warm and progressive temper and nature. Generally, the human training situation in the world proves that man has not used these two human God_given powers properly, as a result of which some problems have accured in the realm of human training and many of the human values have been destroyed. The writer of this paper tries to emphasize and show advantages and powers of human Audio _visual abilities and to emphasize the right ways of using them for developing good human training backgrounds. This paper ultimately presents the direct and well_ depicted , applied solutions for the complicated problems in the realm of human good and positive training and education .The writer of this paper,by using library descriptive analytic approach ,tries to pin-point and evaluate the related cases and their results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Breeding ground"
  • "Hearing"
  • "Vision" "Training"
  • " Growth"
  • "Growth"