دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نقش والدگری نامطلوب در خودشیفتگی فرزندان با نگرشی به آموزه‌های اسلامی (با تأکید بر شاخص محبت و کنترل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22034/iued.2023.1975727.2361

محسن حسن وندی؛ مهدی اکبرنژاد؛ سهراب مروتی؛ اسحق رحیمیان بوگر