نویسنده = ������������ �������� ������
مبانی کنترل هیجان از دیدگاه قرآن با نقد نظریه ژان پیاژه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-23

10.22034/iued.2020.240014

رضا علی کرمی؛ محمد رضا ضمیری؛ محمدنقی رفعت نژاد؛ ولی فتحی


مقایسه و تحلیل تعادل در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 25-43

10.22034/iued.2020.240015

محمد رضا ضمیری؛ روح اله آدینه؛ علی سعیدی؛ فرشته رضیان