نویسنده = ������������ ������ ���������� ��������
بررسی مقارن مراحل تربیت فرزند در قرآن، حدیث، عهد عتیق و تلمود

دوره 7، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 85-107

10.22034/iued.2022.542595.2157

زینب تقدسی؛ عباس مصلایی پور یزدی؛ عاطفه زرسازان؛ بخشعلی قنبری