نویسنده = ������������������ ����������
رویکردی تربیتی به مفهوم و مؤلفه‌های دینداری معتقدانه از منظر دین‌شناسان غربی در قرآن کریم

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-14

10.22034/iued.2021.522422.1945

صدیقه کرمی؛ سهراب مروتی؛ مهدی اکبرنژاد؛ بهروز سپیدنامه