دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-124 
3. بررسی آثار تربیتی روش «اعطای بینش» در قرآن

صفحه 43-62

حجت اله حکم آبادی؛ غلامرضا رئیسیان