داوران

 

نام داور وابستگی سازمانی
روح اله آدینه عضو هیئت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
سارا آزادی دانشگاه ایلام
ابراهیم ابراهیمی استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی/ تهران
محمود ابوترابی هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی قم
فرزاد اسفندیاری مدیر گروه الهیات و حقوق دانشگاه پیام نورایلام
محمدتقی اسماعیل پور معلم استادیار دانشگاه مازندران
عباس اقبالی دانشیار
مهدی اکبرنژاد دانشیار دانشگاه ایلام
مقصود امین خندقی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
نوروز امینی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه گیلان
حجت الاسلام دکتر جواد ایروانی دانشیار گروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه رضوی
مهدی ایزدی دانشیار الهیات دانشگاه امام صادق (ع)
پرویز باقری گرو حقوق دانشگاه ایلام
اعظم پرچم دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
مهدی جلالی هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد تقی جهانی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
علی حاجی خانی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا حسن پور دانشگاه ایلام
علیرضا حسن پور دانشگاه ایلام
سید محمد رضا حسینی نیا علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه ایلام
فرشته دارابی تهران
باقر درویشی گروه اقتصاد دانشگاه ایلام
رحمان ذبیحی دانشگاه ایلام
امین ذوالفقاری فر دانشگاه ایلام
سید محمد راستگوفر دانشگاه کاشان
سیدعلی اکبر ربیع نتاج دانشیار دانشگاه مازندران
حسین رحمانی تیرکلایی هیات علمی دانشگاه پیام نور
رضا رضازاده دانشگاه ایلام
کاوس روحی برندق تهران دانشگاه تربیت مدرس
عبدالجبار زرگوش نسب دانشیاردانشگاه ایلام
نانسی ساکی استادیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه شهید چمران اهواز
بهروز سپیدنامه عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایلام
محمدرضا ستوده نیا دانشیار قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
شمس اله سراج دانشگاه ایلام
حسن سلطانی کوهبنانی دانشگاه ایلام
مسلم سلیمانیان هیات علمی دانشگاه ایلام
فاطمه سیفعلی‌ئی دانشگاه ایلام
عنایت شریفی مدیر گروه معارف دانشگاه علامه طباطبائی تهران
علی اصغر شریفی راد عضوهیأت علمی/دانشگاه ایلام
نرگس شکربیگی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مینا شمخی دکترای علوم قرآن وحدیث-استاد یار دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد رضا شیرخانی هیات علمی دانشگاه ایلام
پیمان صالحی دانشیار(زبان و ادبیات عربی)دانشگاه ایلام
مجید ضیائی دانشگاه ایلام
زینب طولابی
طاهر علی محمدی گروه فقه، دانشکده الهیات، دانشگاه ایلام، ایران
فرهاد عمو رضایی گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشگا ه ایلام
غلامرضا غیاثی دانشگاه ایلام
فتحیّه فتّاحی زاده استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا(س)، تهران
جمال فرزندوحی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
عبدالهادی فقهی زاده دانشگاه تهران
محسن قاسم پور دانشگاه کاشان
یارمحمد قاسمی دانشگاه ایلام
مریم قبادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کریم کوخایی زاده استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
شاهرخ محمدبیگی دانشگاه شیراز
رسول محمدجعفری عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
جهانشاه محمدزاده دانشگاه ایلام
حمید محمد قاسمی گروه علوم قرآن . دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
مجتبی محمدی انویق دانشگاه ایلام
سهراب مروتی استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام
سهراب مروتی دانشگاه ایلام
محمد مصطفائی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری
مجید معارف دانشکده الهیات دانشگاه تهران
داود معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی
سید مصطفی مناقب عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کاشان
سمیه منفرد دانشگاه ایلام
سید رحمت اله موسوی مقدم قرآن و حدیث
محمد مولوی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
محمد مولوی دانشیار گروه علوم قرآٌن وحدیث دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین
عبدالله میراحمدی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی
علی‌محمد میرجلیلی هیأت علمی دانشکده الهیات/ گروه علوم قرآن و حدیث/ دانشگاه میبد
علی احمد ناصح عضو هیئت علمی قرآن و حدیث دانشگاه قم
محسن نیازی استاد دانشگاه کاشان
سید احمد هاشمی علی آبادی عضو هیئت علمی دانشگا شهید بهشتی
فرحناز وحیدنیا ایران
پیمان یارمحمدزاده دانشگاه شهید مدنی
سیاوش یاری عضو هیات علمی دانشگاه ایلام -رئیس دانشکده ادبیات
مینا یعقوبی