آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث (IUED) - واژه نامه اختصاصی