اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام

mohhos313yahoo.com
084-59241576

سردبیر

دکتر سهراب مروتی

علوم قرآن و حدیث استاد

sohrab_morovatiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

مهدی اکبرنژاد

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام.

m_akbarnezhaadyahoo.com
084-59241592

علی محمد میر جلیلی

علوم قرآن وحدیث استاد گروه علوم قرآن وحدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد.

almirjalilimeybod.ac.ir
035-32357500 (035)

عبدالهادی فقهی زاده

علوم قرآن وحدیث استاد دانشگاه تهران، گروه قرآن وحدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.

faghhizadut.ac.ir
021-42762000

سید ابراهیم میر شاه جعفری

برنامه ریزی درسی استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه اصفهان.

jafariedu.ui.ac.ir
031-379354360

مهدی جلالی

علوم قرآن وحدیث فردوسی مشهد استاد تمام و عضو هیات علمی گروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه فردوسی مشهد

a.jalalyum.ac.ir

سهراب مروتی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام.

sohrab_morovatiyahoo.com

جعفر نکونام

استاد، علوم قرآن وحدیث، دانشگاه قم

jnekoonamgmail.com

سیدمحمد رضا حسینی نیا

دانشیار گروه علوم قرآن وحدیث عضو هیات علمی دانشگاه ایلام

mohhos313yahoo.com

شاهرخ محمدبیگی

دانشیار، علوم قران وحدیث، دانشگاه شیراز

shbeygirose.shirazu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر جواد علی‌بیگی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ایلام

alibigyyahoo.com
08459241213

کارشناس نشریه

دکتر عباداله جولائی

علوم قرآن و حدیث کارشناس مجله

ebadjolaiiyahoo.com