آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث (IUED) - راهنمای نویسندگان