راهنمای نویسندگان

راهنمای ثبت نام در سامانه

راهنمای ارسال مقاله

1. متن مقالات ارسالی به زبان فارسی باشد.

 2. مقالات ارسالی در نشریه های دیگر به چاپ نرسیده یا برای چاپ فرستاده نشده باشد.

 3. مقالات فرستاده شده تحقیقی و مستند و بر اساس معیارهای پژوهشی باشند.

 4. حجم مقالات از 8 هزار کلمه فراتر نرود.

5. مقالات در برنامه word تایپ شود.(عبارت‌ های فارسی با قلم B Lotus- 14 و عبارت‌های عربی با قلم -Bbadr -13 )تایپ شود. متن آیات با استفاده از نرم‌افزار مناسب کپی و آدرس آیات به‌ صورت (نام سوره: شماره آیه) در انتهای آن ثبت شود.

 6. ذکر مشخصات کامل نویسنده / نویسندگان به همراه نشانی کامل، شماره تلفن تماس، ایمیل  و درجه علمی ایشان ضروری است.

 7. در صورتی که نویسنده دارای مدرک پایین تر از استادیاری باشد، انضمام اسم یک استادیار / دانشیار یا استاد  ضروری است.

 8. مقاله باید مشتمل بر بخش های زیر باشد:

چکیده، کلیدواژه ها، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه، فهرست منابع.

9. درج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.

10. ارجاعات در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شمارۀ جلد و صفحه، در داخل پرانتز قید گردد.

 11. در این فصلنامه، مقالاتی انتشار می یابند که در عرصه  آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث و یا مباحث میان رشته ای در حوزه تربیت نگاشته شده باشند.

 12. فصلنامه حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

 13. مقالات رسیده توسط سردبیر، بررسی و پس از تأیید برای چاپ آماده می گردد.

 14. مقالات چاپ شده صرفاً بیانگر دیدگاه نویسندگان آن هاست و صحت نوشتارهای علمی نیز بر عهده ایشان است.

 «ضمنا  ارسال برگ تائیدیه سامانه همانند جو با بیشینه کمتر از 20 درصد[از 1% تا 20%] ضروری است»                   "iued@ilam.ac.ir"                :  از طریق پست زیر ارسال شود

 

ــــــــــــــــــــ شیوه نامه ــــــــــــــــــــ

 پژوهشگران و نویسندگان محترم مناسب است به منظور سهولت ارزیابی، آماده سازی و چاپ مقالات در شماره های آینده، توجه داشته باشند که در تدوین مقالات ، این ترتیب رعایت شود:

 الف. عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقیق، به صورت کوتاه و رسا درج گردد.

 ب. مشخصات نویسنده/ نویسندگان: ذکر نام و نام و خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به همراه رتبه علمی و سازمان وابسته، ضروری است.

 ج. چکیده: حداکثر 250 کلمه به زبان فارسی ، به همراه ترجمه انگلیسی آن به گونه ای که نماینگر شرح مختصر و جامعی از محتویات نوشتار شامل بیان مسئله، هدف، ماهیت پژوهش و نکته های مهم نتیجه بحث باشد.

 د. کلیدواژه ها: حداکثر تا 6 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می کنند و کار جست وجوی الکترونیکی را آسان می سازند.

 ﻫ. مقدمه: در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نیز به زمینه های قبلی پژوهش و ارتباط آن ها با موضوع نوشتار به صورت واضح اشاره شود.

 و. بدنۀ اصلی مقاله

 1. بدنه مقاله که متن اصلی است، پاراگراف بندی شده باشد، به گونه ای که هر پاراگراف(بند) حاوی یک موضوع مشخص باشد.

 2. هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار گیرند.

 3. هر دسته از عناوین، ذیل عنوان کلی تر قرار گیرند به نوعی که مجموعه مقاله از یک شاکله منسجم برخوردار باشد و تقدیم و تأخیر مطلب در آن رعایت گردد.

4. در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل می شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه(«») قرار داده شود. نقل به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.

 5. هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود.

 6. به جای ذکر مراجع در پاورقی یا پایان هر مقاله، در پایان هر نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم، مرجع مورد نظر بدین صورت ذکر می شود: (نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار، شماره جلد و صفحه) مانند (ابن­ منظور، 1414، ج11، ص433)در صورتی که نام خانوادگی مؤلف، مشترک است، باید اسم وی هم مو؛رد اشاره قرار گیرد. در صورتی که از شخص مورد نظر در یک سال، دو اثر یا بیشتر منتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف الفبا بعد از سال انتشار میان دو اثر تفکیک صورت می گیرد مانند (طباطبایی، 1388 الف، ج2، ص34 ؛ طباطبایی،1388 ب، ص12). اگر از یک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده است، ذکر منبع بدین شکل صورت می گیرد: (نام خانوادگی، سال انتشار اثر اول، شمارۀ صفحه و سال انتشار اثر دوم، شمارۀ صفحه) در صورتی که به دو اثر مختلف با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شود، به این صورت اشاره می گردد: (نام خانوادگی، سال انتشار، شمارۀ صفحه ؛ نام خانوادگی، سال انتشار، شمارۀ صفحه) اگر مؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگی یک نفر آورده می شود و با ذکر واژه «دیگران» به سایر مؤلفان اشاره می گردد.

 ز. نتیجه: حدود نصف صفحه و حاوی جمع بندی و خلاصه مهمترین مسائلی که نویسنده آنها را در مقاله اش به طور مستند شرح و بسط داده است.

 ح: فهرست منابع: کتب و مقالاتی که نویسنده در مقاله اش به آنها استناد نموده و یا از آنها نقل مطلب کرده است.

 

ـــــــــــــــــــــــــــ  توجه ـــــــــــــــــــــــــــ

* اگر از ترجمه‌ای خاص از قرآن کریم یا نهج‌البلاغه، در مقاله استفاده شده، مشخصات مترجم و اطلاعات کتاب ‌شناسی پس ‌از ذکر نام قرآن کریم یا نهج‌البلاغه در ابتدای فهرست منابع ذکر شود.

* در صورتی که از نام پیامبر و اهل بیت استفاده می کنید از علایم (ص) یا (ع) استفاده نمایید.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ روش تنظیم منابع  ـــــــــــــــــــــــــــ

فهرست منابع در پایان مقاله و در صفحه ای جداگانه بر اساس حروف الفبا(نام خانوادگی) تنظیم گردد.

 کتاب: نام خانوادگی، نام؛ عنوان کتاب؛ نام مترجم/ مصحح؛ نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار.

 مقاله: نام خانوادگی، نام؛ «عنوان مقاله»، نام مجله، شمارۀ مجله، سال انتشار.

 پایان نامه: نام خانوادگی، نام؛ «عنوان پایان نامه»؛ پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری، نام استاد راهنما، رشته، دانشکده، دانشگاه، سال دفاع.

منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام؛ «نام مقاله»، آدرس اینترنتی.

 منابع نامشخص: در صورت تألیف توسط مرکز یا مؤسسه، نام آن ذکر می شود و در صورت عدم تألیف توسط نویسنده یا مؤسسه، با نام اثر آغاز می شود.

عدم تعیین برخی مشخصات: از الفاظ «بی جا»(بدون محل نشر)، «بی نا»(بدون ناشر)، «بی تا»(بدون تاریخ) استفاده شود.

پست الکترونیکی