آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث (IUED) - اهداف و چشم انداز