درباره نشریه

نشریه «آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث» 

 

در بهار سال 1394 شروع به کار نموده وبراساس نامه ی ارسالی از دبیرخانه کمیسیون نشریات

 

علمی کشور به شماره  3/18/1316   تاریخ 1396/01/14  از شماره ی اول حایز رتبه

 

ی علمی- پژوهشی گردیده است .