دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-225 
5. رهیافتی به الگوی تربیت فکر در قرآن کریم

صفحه 83-98

10.22034/iued.2021.134987.1836

فاطمه کریمی؛ پیمان یارمحمدزاده؛ امیدعلی حسین زاده؛ میکائیل جمال پور