دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، خرداد 1399، صفحه 1-240 

مقاله پژوهشی

مبانی کنترل هیجان از دیدگاه قرآن با نقد نظریه ژان پیاژه

صفحه 1-23

10.22034/iued.2020.240014

رضا علی کرمی؛ محمد رضا ضمیری؛ محمدنقی رفعت نژاد؛ ولی فتحی


مقایسه و تحلیل تعادل در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

صفحه 25-43

10.22034/iued.2020.240015

محمد رضا ضمیری؛ روح اله آدینه؛ علی سعیدی؛ فرشته رضیان