دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-120 

مقاله پژوهشی

1. خودآگاهی و کارکردهای تربیتی آن در بهبود روابط اجتماعی انسان در قرآن و حدیث

صفحه 1-18

10.22034/iued.2019.37201

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ سهراب مروتی؛ سید محمد رضا حسینی نیا