دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-108 

مقاله پژوهشی

1. واکاوی کارکرد تربیتی بشارت و انذار نهان در آیه‌ی 160 سوره‌ی مبارکه‌ی انعام

صفحه 1-16

سید محمد رضا حسینی‌نیا؛ خلیل بیگ‌زاده؛ فرح توحیدی