دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-130 
3. اصول روشی تربیت مقایسه ای در آموزه های قرآنی

صفحه 39-55

10.22034/iued.2016.27605

محمد اسماعیل زاده؛ محمود ابوترابی؛ سید علی حسینی زاده؛ مهدی باکویی


4. نقش تربیتی داستان حضرت یوسف و زلیخا در قرآن

صفحه 57-74

10.22034/iued.2016.27606

الهه خلیل زاده؛ طلعت حسنی؛ علی‌محمد میرجلیلی؛ محمدحسین فهیم نیا