دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-218 
7. هنجارهای اجتماعی اخلاق شادی در قرآن و حدیث با تأکید بر تربیت اخلاقی

صفحه 109-126

10.22034/iued.2021.529013.2010

سیدضیاءالدین علیانسب؛ سیدمرتضی علیانسب؛ سیدمجید نبوی؛ آمنه شاهنده