بررسی نیاز انسان به پذیرش در قرآن‌کریم با تأکید بر روش میدان معنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه المصطفی

2 دانشگاه باقر العلوم

10.22034/iued.2020.120306.1656

چکیده

پذیرش نیازی جهان‌شمول است و گستره‌ی زندگی انسان را دربرمی‌گیرد، ضربه به این نیاز طرح‌واره‌های ناسازگار ایجاد می‌کند و تأمین این نیاز، احساس دریافت محبت، حمایت و معناداری را افزایش می‌دهد. هدف از این پژوهش بررسی نیاز انسان به پذیرش در قرآن‌کریم است. روش اصلی این پژوهش کیفی است. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از روش ساخت‌گرایی و راهکار بررسی میدان معنایی صورت گرفت. برای این منظور نمونه‌های تحقیق یعنی آیات مرتبط با اشتقاق‌های ریشه‌ی «رحم» و «عذب» در نرم‌افزار مکس‌کیودا نسخه‌ی12 وارد شدند. کار کدگذاری همراه با تحلیل‌محتوا به روش داده‌بنیاد و با مقوله‌بندی‌های مختلف انجام گرفت. یافته‌های تحقیق برای ایندو ریشه، بیانگر فراوانی 900 کد مرتبط با مفهوم پذیرش است که اهتمام قرآن به این نیاز را نشان می‌دهد. تحلیل یافته‌های تحقیق به چهار سطح از پذیرش برای تأمین این نیاز رسیده است؛ پذیرشِ خداوند، پیامبر و رهبران الهی، جامعه و خانواده. پذیرش انسان‌ها در قرآن‌کریم براساس چارچوبی صورت می‌گیرد که تحلیل واژه‌ی مقابل رحمت یعنی عذاب، سهم عمده‌ای از آنرا تبیین می‌کند. پذیرش خداوند عام است و همگان را شامل می‌شود؛ این پذیرش بر اساس چارچوب مشخصی صورت می‌گیرد که حالت تعادل بین ترس و امید را در انسان نتیجه می‌دهد. در نتیجه پذیرش به طیفی از مهربانی اشاره دارد که پایین‌ترین سطح آن شامل نیاز انسان به توجه مثبت و پذیرفته‌شدن مهربانانه نزد دیگران است. همنشین‌های عذاب نیز چارچوب این پذیرش را مشخص می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the human need to acceptance in Quran by Structural Semantics

نویسندگان [English]

  • جعفر علیگلی 1
  • Mohammadmahdi Saforaie 1
  • Alireza qaeminia 2
1 Al
2 Bagheralulom
چکیده [English]

Acceptance is a universal need and encompasses the life span. Maladaptive schemas are the product of the damage to this need, and Satisfying in this need increases the feeling of love, support and meaning. The purpose of this study is to investigate the human need for acceptance in the Quran. The main method of this study is qualitative. Structural method was used for data collection and semantic field approach. For this purpose, research samples, i.e., verses related to the "Rahmat" and "Azab" root derivations, were included in the Max QDA version12 software. The coding task was carried out with content analysis using the Grounded Theory method and with different categories. The research findings for these two origins indicate the abundance of 900 codes related to the concept of acceptance that shows the importance of this need in the Qur'an. The analysis of the research findings has reached four levels of acceptance to satisfying this need; acceptance of God, the Prophet and divine leaders, community and family. The acceptance of human beings in Qur'an is based on a framework in which the analysis of the word against Mercy, ie doom, explains it. The acceptance of God is universal and encompasses all; it is based on a specific framework that results in a state of balance between fear and hope. As a result, acceptance refers to a range of kindness, the lowest level of which involves human need for positive attention and kindness. Doom companions also set the framework for this acceptance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Mercy
  • Doom
  • Acceptance
  • Structural Semantics