پیامدها و آثار تربیتی باورهای خرافی در حیات انسانی با تأکید بر آموزه‌های اسلام (مطالعه موردی باور به بخت و شانس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد الهیات(علوم قرآن و حدیث) دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/iued.2020.113579.1576

چکیده

باورهای خرافی کم و بیش در زندگی همه افراد وجود دارد و ریشه آن بر اساس روابط منطقی بنا نشده است. این باورها به عنوان مرهمی در جواب به ناامنی‌های افراد در زندگی رواج یافته و در واقع نوعی تلاش ناگزیر برای نفوذ به آینده است تا در مسیر وقایع و حوادث برای خوشایندسازی بر امور تأثیر بگذارد. بر این اساس یکی از باورهای انسان، باور به بخت و شانس است که در فرهنگ امروز جوامع گوناگون، در میان کلمات اقشار مختلف جامعه، همه روزه بارها و بارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه موردی تأثیرات تربیتی باور به بخت و شانس در حیات انسان است که ضمن بیان ماهیت بخت و شانس، با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای، به بررسی و تحلیل این باورهای خرافی پرداخته و در گام بعدی از جنبه دینی به سنجش اعتبار آن‌ها پرداخته است. از جمله آثار تربیتی باور به بخت و شانس مثبت می‌توان به؛ تلاش، مثبت اندیشی و رضایتمندی از زندگی اشاره کرد که در آموزه‌های اسلام نیز قابل قبول می‌باشد. در مقابل، باورهای منفی مانند بدبختی یا بدشانسی موجب بدبینی، خمودگی و عدم تلاش می‌گردد که از آن‌ها نهی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implications and Educational Effects of Superstitious Beliefs in Human Life with Emphasis on the Teachings of Islam (Case Study of Belief in Chance and Luck)

نویسندگان [English]

  • fatemeh fakheri 1
  • hamidreza basiri 2
1 DGraduate Student of Theology (Quranic Science and Hadith) Allameh Tabatabai University of Tehran
2 Assistant Professor, Faculty of Theology, Allameh Tabataba’I University
چکیده [English]

Superstitious beliefs exist more or less in the lives of all people, and their roots are not based on rational relationships. These beliefs have become prevalent in response to the insecurities of individuals in life, and are in fact an inevitable attempt to influence the future to influence the course of events and events to make things enjoyable. According to this, one of the human beliefs is the belief in luck that in today's culture, different societies are used every day, over and over again, through the words of different segments of society. The main purpose of the present study is a case study of the educational effects of belief in luck and chance in human life, while expressing the nature of luck, using a library study, to analyze and analyze these superstitious beliefs and to evaluate the validity of religious beliefs in the next step. They have paid. Among the educational effects of belief in good fortune are the efforts, positive thinking, and life satisfaction that are acceptable in the teachings of Islam. In contrast, negative beliefs, such as misery or misfortune, lead to skepticism, boredom, and lack of effort.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Superstition
  • Chance and Luck
  • educational effects
  • Islam