الگوی تربیت فرزند بر مبنای تحلیل و تفیسر سوره لقمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی ، گروه علوم تربیتی ، موسسه عالی علوم انسانی - جامعه المصطفی العالمیه

10.22034/iued.2019.37203

چکیده

چکیده:
مقاله حاضر با عنوان «الگوی تربیت فرزند لقمان حکیم درقرآن» با هدف کشف الگوی مورد استفاده حضرت لقمان در تربیت فرزندش با استفاده از تفسیر و تحلیل آیات سوره لقمان و با روش تحلیل محتوا و استنباطی به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج نشان می دهد که الگوی تربیتی لقمان حکیم از سه عنصر اصلی محتوا، اصول و روشهای تربیت تشکیل شده است. در قسمت محتوا، سه محور اساسی آموزه های های اعتقادی، آموزه های عبادی و آموزه های اخلاقی مورد توجه بوده است. در بخش اصول تربیتی از شش اصل «اقناع متربی»، «رعایت اهمیت و اولویت»، «طرح باید ها ونبایدهای تربیتی در کنار هم»، «جامعیت»، «اعتدال» و «زیبا سازی و جذابیت» استفاده شده است. در قسمت روشها تربیتی نیز شش روش «موعظه»، «استدلال»، «تشبیه و تمثیل»، «بهره گیری از بیان عاطفی»، «عینی سازی و ذکر مصادیق بجای ذکر مفاهیم کلی» و «ایجاد تنفر برای ترک رفتارهای نامطلوب» مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pattern of Luqman Hakim child education in the Holy Qur'an

نویسنده [English]

  • Ali hemat banari
Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Al-Mustafa International University
چکیده [English]

The present article, titled "The pattern of Luqman Hakim child education in the Holy Qur'an", aims at discovering the ideal model used by Luqman in child upbringing, using the interpretation and analysis of the verses of Surah al-Loghman, and analyzing the content and inferential method. The results show that Loghman Hakim's educational pattern consists of three main elements including: the content, principles and methods of education. In the content section, three axis of beliefs teachings, religious teachings, and ethical teachings have been considered. In the education section, six principles of "Persuasion of trainee", "respecting importance and priority", "necessity of education of must and must nots together", "comprehensiveness", "moderation" and "beautifying and attraction" have been used. In the educational methods section, there are six methods of "preaching", "reasoning", "Similarity and allegory," "using emotional expression," "objectifying and mentioning instances rather than mentioning general concepts," and "creating hatred for leaving undesirable behaviors." has been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pattern
  • educational pattern
  • child upbringing