عفت کلامی زبان قرآن در حوزة مسائل جنسی و آموزه های تربیتی آن (مطالعة موردی : سوره مبارکه یوسف (علیه السلام))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم

2 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - دانشکده علوم قرآنی قم

3 عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

چکیده

پژوهش حاضر به واکاوی عفت کلامی زبان قرآن کریم در حوزة مسائل جنسی پرداخته است. یکی از نمودهای بارز اخلاقی قرآن کریم، رعایت ادب، عفت و متانت گفتاری در کلام، به ویژه در حوزة انحرافات جنسی است و به گونه‌ای با لحنی کنایی، مطالب را بیان کرده که باعث شگفتی هر خواننده‌ای می‌شود. این جستار بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به دیدگاه‌های واژه شناسان و مفسران، به تبیین آیات قرآن و تحلیل معناشناختی کلمات آن در سورة مبارکة یوسف پرداخته است. می‌توان واژگان مرتبط را در سه دستة ناظر به اشخاص(مانند «الَّتی‏ هُوَ فی‏ بَیْتِها») ، ناظر به بینش و افکار انحرافی(مانند « هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى‏ بُرْهانَ رَبِّهِ»، « بِمَکْرِهِنَّ»، « أَکْبَرْنَهُ») و ناظر به اعمال انحرافی(مانند«وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوابَ»، «رَاوَدتهُ»، «هَیْتَ لَکَ») تبیین نمود. می‌توان مهمترین ویژگی های تعابیر عفت کلامی خداوند را شامل بر پوشیده سخن گفتن(استفاده از ضمایر به جای نام اشخاص)، توصیف جمال همراه با عبارات معنوی و خلاصه گویی و ایجاز دانست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the spoken metaphorical language of the Quran in the field of sexual deviations(Case Study of Surah Yousef)

نویسندگان [English]

  • mahdi davari dolat abadi 1
  • hadith asmaili moghadam 2
  • MAHYAR KHANI MOGHADDAM 3
1 University of Science and Encyclopedia of the Holy Quran
2 University of Science and Education of the Holy Qur'an - School of Quranic Sciences Qom
3 Ph.D. in Quranic Science and Hadith, and Visiting Professor at Quran Science and Education University
چکیده [English]

The present study addresses the placidity vocal analysis of the language of the Holy Qur'anin the field of sexual deviations. One of the obvious moral manifestations of the Holy Qur'an is courtesy, chastity and verbal subtlety in theology, especially in the field of sexual deviations, and a tone of irony, had statements that it would be a surprise to any reader. This study is based on a descriptive-analytical method that by referring to the views of terminologists and commentators, it explains the Qur'anic verses and the semantic analysis of its words in the holy volume of Yusuf.
It is possible to associate the related vocabulary in three groups of observer to persons (such as in whose house he was), observer to perceptions and deviant thoughts (such as She was determined to have him and he would certainly have yielded to her, their sly whispers, greatly admired him and ...) and observer to deviant actions (such as And she, sought to seduce him and closed the doors saying: 'Come and ...).
One of the most important features of God's verbal chastity can mentioned speaking covered (using pronouns instead of the names of individuals), describing Jamal along with spiritual expressions, and summarizing and exploring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual deviations
  • Quran
  • Sura youssef
  • Innuendo
  • Speech dignity