مبانی انسان شناختی و اصول زیربنایی «روش تغافل» بر اساس آموزه های اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه امام صادق

چکیده

چکیده: در زمینه تربیت، روش های گوناگونی وجود دارد. یکی از مداخلات تربیتی غیر مستقیم، «تغافل» است که تا کنون کمتر معیارهایی برای تعیین شرایط مناسب و حدود و ثغور به کار گیری آن ارائه شده و در دسترس مربیان قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مبانی انسان شناختی و اصول تربیتی زیربنایی «روش تغافل»، بررسی شرایط، حدود و ثغور و موارد کاربرد یا ممنوعیت کاربرد روش تربیتی تغافل است. روش پژوهش،‌ توصیفی- تحلیلی است. بر اساس یافته ها، تغافل به عنوان یک روش تربیتی ذیل چهار مبنای انسان شناختی و سه اصل تربیتی قرار گرفت. هم چنین، شرایط اثربخشی تغافل در سه محور: موضوع و ابعاد خطای متربی( خطا در سه بعد: بینش و گرایش و کنش)، شخصیت و شرایط متربی(خصوصیات فردی، سن و جنسیت)، و شرایط محیطی مورد بحث قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: تغافل، تربیت، تربیت اسلامی
واژگان کلیدی: تغافل، تربیت، تربیت اسلامی
واژگان کلیدی: تغافل، تربیت، تربیت اسلامی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The anthropological foundations and fundamental principles of "consciuesly ignore"; An Islamic view

نویسندگان [English]

  • fatemeh vojdani 1
  • Elham Akhlaghi 2
1 sbu
2 abc
چکیده [English]

There are different ways for education. One of the indirect educational interventions is "consciuesly ignore", which has been determined less criteria for the appropriate useage and the limits of its use, available for coaches. The purpose of this study is to identify the the anthropological basis and foundamental educational principles of the "consciuesly ignore” as an educational method , and to examine the extent and scope of of this educational method. The research method was descriptive-analytic. Based on the findings, consciuesly ignore as an educational method was considered based on four anthropological foundations and three educational principles. Also, the conditions of its effectiveness in three axes were discussed: the subject and dimensions of disciple or pupil's error(error in three dimensions: insight, desires and action), his personality and ambient conditions(personal characteristics, age and gender), and environmental conditions.
Key word: consciuesly Ignore, education, Islamic education
Key word: consciuesly Ignore, education, Islamic education

کلیدواژه‌ها [English]

  • consciuesly Ignore
  • education
  • Islamic education