مؤلفه های بستر ساز جامعه آرمانی و تمدن ساز با تأکید بر نقش تربیتی نخبگان از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر اجرایی نهاد رهبری در دانشگاه علمی کاربردی

2 معاون پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه مازندران

چکیده

ایجاد جامعه‌ی آرمانی در مقیاس تمدنی آن ریشه در آموزه های قرآنی داشته و نقش تربیتی نخبگان جامعه در شکل گیری چنین جامعه‌ای مهم و راهبردی می باشد. جامعه آرمانی بر اساس آموزه‌های دینی، خاستگاهی متناسب با شأنیت انسان دارد؛ که در نظام احسن خلقت تبلور یافته است. این مقاله بر آن است که رهیاف های وصول به جامعه‌ی آرمانی، و در نهایت شکل گیری تمدن اسلامی توسط نخبگان، را ترسیم نماید. برای این پژوهش از روش مطالعات توصیفی، تحلیلی منابع جامعه‌شناسی و متون دینی استفاده شده است. جامعه آرمانی مولود تحول بنیادین و مرحله به مرحله توسط نخبگان و همگرایی عملکرد آنان بوده، و پروسه تغییر و تحول در اهداف خرد و کلان توسط نخبگان کلید می‌خورد. نقش تربیتی نخبگان در دو مرحله راهبردی مورد توجه است، یکی در بسترسازی ساخت جامعه آرمانی و دیگری در ایجاد و تثبیت آن. همچنین شکل‌گیری جامعه آرمانی در بستر زمان و پایداری آن زمینه ظهور تمدنی نوین، برآمده از ارزش‌ها و اعتقادت اسلامی و نیاز جامعه را نوید می بخشد.در نهایت آسیب هایی همچون وابستگی به بیگاانگان، حاکمیت مرفهین، شکستن حدودالهی و تقلید بی اساس توسط نخبگان، زمینه‌ی افول و نابودی جامعه را فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مؤلفه های بستر ساز جامعه آرمانی و تمدن ساز با تأکید بر نقش تربیتی نخبگان از منظر قرآن کریم

نویسندگان [English]

  • behzad bastami 1
  • zainab al sadat hossini 2
1 مدیر اجرایی نهاد رهبری در دانشگاه علمی کاربردی
2 معاون پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه مازندران
چکیده [English]

ایجاد جامعه‌ی آرمانی در مقیاس تمدنی آن ریشه در آموزه های قرآنی داشته و نقش تربیتی نخبگان جامعه در شکل گیری چنین جامعه‌ای مهم و راهبردی می باشد. جامعه آرمانی بر اساس آموزه‌های دینی، خاستگاهی متناسب با شأنیت انسان دارد؛ که در نظام احسن خلقت تبلور یافته است. این مقاله بر آن است که رهیاف های وصول به جامعه‌ی آرمانی، و در نهایت شکل گیری تمدن اسلامی توسط نخبگان، را ترسیم نماید. برای این پژوهش از روش مطالعات توصیفی، تحلیلی منابع جامعه‌شناسی و متون دینی استفاده شده است. جامعه آرمانی مولود تحول بنیادین و مرحله به مرحله توسط نخبگان و همگرایی عملکرد آنان بوده، و پروسه تغییر و تحول در اهداف خرد و کلان توسط نخبگان کلید می‌خورد. نقش تربیتی نخبگان در دو مرحله راهبردی مورد توجه است، یکی در بسترسازی ساخت جامعه آرمانی و دیگری در ایجاد و تثبیت آن. همچنین شکل‌گیری جامعه آرمانی در بستر زمان و پایداری آن زمینه ظهور تمدنی نوین، برآمده از ارزش‌ها و اعتقادت اسلامی و نیاز جامعه را نوید می بخشد.در نهایت آسیب هایی همچون وابستگی به بیگاانگان، حاکمیت مرفهین، شکستن حدودالهی و تقلید بی اساس توسط نخبگان، زمینه‌ی افول و نابودی جامعه را فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • نخبگان
  • تربیت
  • تمدن
  • جامعه آرمانی