مبانی انسان‌شناختی و اصول زیربنایی «روش تغافل» بر اساس آموزه‌های اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22034/iued.2019.36487

چکیده

روش‌های گوناگونی در زمینه­ی تربیت وجود دارد. «تغافل» یکی از مداخلاتِ غیرمستقیم تربیتی است که تاکنون، معیارهای اندکی برای تعیین شرایط مناسب و حدود و ثغور به‌کارگیری آن ارائه‌شده و در دسترس مربیان قرارگرفته است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مبانی انسان‌شناختی و اصول تربیتی زیربنایی «روش تغافل»، بررسی شرایط، حدود و ثغور و موارد کاربرد یا ممنوعیتِ کاربرد روش تربیتی تغافل است. روش پژوهش،‌ توصیفی- تحلیلی است. بر اساس یافته‌ها، تغافل به‌عنوان یک روش تربیتی ذیل چهار مبنای انسان‌شناختی و سه اصل تربیتی قرار گرفت. همچنین، درباره­ی شرایط اثربخشی تغافل در سه محور: موضوع و ابعاد خطای متربی (خطا در سه بعدِ بینش و گرایش و کنش)، شخصیت و شرایط متربی (خصوصیات فردی، سن و جنسیت) و شرایط محیطی بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Anthropological Foundations and Fundamental Principles of "Consciously Ignore"; based on Islamic View

چکیده [English]

 

There are different ways for education. One of the indirect educational interventions is "consciously ignore", which has been determined less criteria for the appropriate usage and the limits of its use, available for coaches. The purpose of this study is to identify the anthropological basis and fundamental educational principles of the "consciously ignore” as an educational method , and to examine the extent and scope of this educational method. The research method was descriptive-analytic. Based on the findings, consciously ignore as an educational method was considered based on four anthropological foundations and three educational principles. Also, the conditions of its effectiveness in three axes were discussed: the subject and dimensions of disciple or pupil's error(error in three dimensions: insight, desires and action), his personality and ambient conditions(personal characteristics, age  and gender, and environmental conditions.

 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • consciously ignore
  • education
  • Islamic education