رهیافتی به الگوی تربیت نفس با نگاه ساختارگونه به سوره ناس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه معارف، دانشگاه فرهنگیان

10.22034/iued.2022.544794.2175

چکیده

تربیت نفس از مهم ترین مراحل رسیدن به قرب الهی و بالاترین راه سعادت است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی از طریق استنتاج بر پایه روش تدبری و ساختارشناسی آیات قرآن بر مبنای توقیفی بودن آیات در صدد بیان حقیقت تربیت نفس با نگاه تدبر گونه به سوره ناس است. نتایج پژوهش حاکی از آن است تربیت نفس انسان از دیدگاه سوره ناس در گرو پناه بردن به ذات حق و پذیرفتن ربوبیت و مالکیت و الوهیت خداوند است. از طریق روش ساختارشناسی و معناشناسی آیات با بررسی اسلوب واژگانی، تصویر هنری، آوایی، می توان به این حقیقت دست یافت که برای رهایی از شرور نفس و شیطان های انسی و جنی، تنها راه پناه بردن به ذات احد یکتاست که از طریق تذکر و یادآوری، همراهی فکر و عقیده و عمل با زبان و محاسبه اعمال می توان نفس خود را از وسوسه های خناس گونه نجات داد و به سعادت رسید؛ بر طبق آیات مخلَصین کسانی هستند که لحظه به لحظه در هر کاری خداوند را به یاد دارند و به او پناه می برند لذا هیچ وسوسه گر خناسی نمی تواند در آن ها نفوذ داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An approach to the pattern of self-education with a structural view of Surah An-Nas

نویسنده [English]

  • maryam nassaj
Assistant Professor, Department of Education, Farhangian University
چکیده [English]

Self-education is one of the most important steps to reach nearness to God and the highest path to happiness. This descriptive-analytical research seeks to express the truth of self-education with a contemplative view of Surah Nas through inference based on the method of contemplation and structuralism of Quranic verses based on the confiscation of verses. The results of the research indicate that the training of the human soul from the point of view of Surah An-Nas depends on taking refuge in the essence of truth and accepting the Lordship, ownership and divinity of God. Through the method of structure and semantics of the verses, by examining the lexical style, artistic, phonetic image, it can be achieved that the only way to get rid of the evil of the soul and the devils of man and jinn is to take refuge in the essence of oneness. Remembering, accompanying thought and belief and action with language and calculating deeds can save one's soul from temptations and achieve happiness; According to the verses, the sincere are those who remember God from time to time in everything and seek refuge in Him, so no tempter of khanasi can influence them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self -education
  • Surah Nas
  • Structural
  • Calculation
  • Hint