بررسی حق سلامت روانی زوجه در قرآن و احادیث فقهی با تأکید بر آثار تربیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خیابان شهید میثمی

2 دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران و مدرس حوزه و دانشگاه، ایران

3 دانشجوی دکتری مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

10.22034/iued.2022.542211.2163

چکیده

حقوق زوجه در فقه و حقوق اسلامی از جایگاه والا و اهمیت خاصی در بعد جسمی و روانی برخوردار است. با توجه به تأکید اسلام به تحکیم خانواده، کاهش آسیب‌های خانواده و نقش تربیتی زوجه در تربیت فرزندان، در این پژوهش، حق سلامت روانی زوجه از سوی زوج با نگاهی نو و با رویکرد فقهی و حقوقی بررسی و شاخصه‌ها، عوامل تأمین سلامت روانی زوجه و ابعاد مختلف آن روشن گردید. در این راستا، عواملی همچون عامل قوامیت زوج، غیرت‌ورزی زوج، معاشرت نیکو، تفریحات سالم، ارتباط جنسی زوج با زوجه و نقش هریک از این عوامل در سلامت روانی و آرامش روحی زوجه و همچنین تزاحم بین حقوق زوج با حق سلامت زوجه و راهکارهای مقابله با آن‌ها بر اساس دیدگاه‌های فقهی و حقوقی و با تأکید بر آثار تربیتی تبیین گردید. در نتیجهی این بررسی‌ها مشخص شد که حقوقی که فقه اسلامی برای زوجه در ابعاد مختلف بر عهده زوج قرار داده، سبب تأمین سلامت و آرامش روانی زوجه و درنهایت، ارتقای سلامت خانواده و آثار مثبت تربیتی خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The right of the wife to mental health in the Qur'an and jurisprudential hadiths with emphasis on educational effects.

نویسندگان [English]

  • Farajollah Hedayatnia 1
  • Abdullah Javan 2
  • Nafiseh Sadat Fazeliyan 3
1 خیابان شهید میثمی
2 PhD in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, University of Tehran and Professor of the Seminary and the University. Iran
3 PhD student in Women's Studies, Majoring in Women's Rights in Islam, University of Religions & Denominations, Qom, Iran
چکیده [English]

The wife's rights in Islamic jurisprudence and law have a high status and special importance in the physical and psychological dimensions. According to Islam's emphasis on strengthening the family, reducing family injuries and the role of the wife's education in raising children, in this study, the husband's right to mental health with a new perspective and with a jurisprudential and legal approach to study and characteristics, factors providing mental health and Its various dimensions became clear. In this regard, factors such as the factor of the couple's consistency, the couple's non-tourism, good socializing, healthy recreation, the couple's sexual relationship with the wife and the role of each of these factors in the wife's mental health and peace of mind. They were explained based on jurisprudential and legal views and with emphasis on educational works. As a result of these studies, it was found that the rights that Islamic jurisprudence has imposed on the wife in various dimensions will provide the wife with health and peace of mind, and ultimately, promote family health and positive educational effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wife mental health
  • Qur'an
  • Hadith
  • Fiqh
  • Training