بررسی تحلیلی ارتباط انکار واقع‌نمایی اِخبارهای قرآن با نقش تربیتی‌هدایتی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه تفسیر و علوم قرآن /مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره/ قم

10.22034/iued.2022.541766.2148

چکیده

مهم‌ترین نقش قرآن کریم، نقش تربیتی‌هدایتی آن است، که از طریق مضامین و شیوه‌های تربیتی ایفا می‌شود؛ و می‌تواند از برخی از ویژگی‌های زبان‌شناختی قرآن تأثیر بپذیرد. هدف از این نوشتار کشف تأثیر حاصل در تربیتی‌هدایتی قرآن در صورت انکار واقع‌نمایی اِخبارهای آن است. برای نیل به این هدف، تأثیر انکار واقع‌نمایی اِخبارهای قرآن بر شیوه‌ها و مضامین اصلی تربیتی آن بررسی می‌شود. از سویی مهم‌ترین شیوه‌های تربیتی قرآن عبارتند از: الگودهی، تذکر، انذار، تبشیر، بیان حکمت و علت عواقب نامطلوب، تمثیل، بیان داستان، نصیحت، و موعظه. از دیگر سو، از حیث زبان‌شناختی، در ردّ واقع‌نمایی زبان قرآن، انکارها و تفصیل‌های مختلفی مطرح است. روش کار در این مقاله چنین است، پس از تفکیک دیدگاه‌های مهم قائل به واقع‌نانمایی قرآن، روش‌ها و مضامین اصلی تربیتی قرآن استخراج، و سپس تأثیر هریک از آن دیدگاه‌ها بر شیوه‌ها و مضامین مرتبط به‌صورت مجزا بررسی می‌گردد. نتایج حاصل از تحلیل ارتباط چهار دیدگاه منکر واقع‌نمایی اِخبارهای قرآن، با تک‌تک مضامین و شیوه‌های تربیتی مرتبط با واقع‌نمایی چنین است که با نفی واقع‌نمایی اِخبارهای قرآن، نقش تربیتی‌هدایتی آن در تمام این مضامین و شیوه‌های تربیتی‌هدایتی خنثی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytic Survey of the Relationship between Denial of Quranic Statements' Reality-Representing and Education-Guidance Role of the Quran

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Amin
Faculty Member at Tafsir & Quran's Sciences Department/Imam Khomeini Education and Research Institute (RA)
چکیده [English]

The Holy Quran's most important role is its education-guidance role; a role that is accomplished through educational contents and methods. The most prominent quranic educational contents and methods are: contents pertaining to perfectionism, social ethics, ethics of war, family relationship, resurrection, and personal ethics; introducing pattern, remembrance, warning, annunciation, aphorism and expressing the causes of bad consequences, allegory, story-telling, advice-giving, and moralizing. On the other hand, from linguistic viewpoint, regarding to rejection of quranic statements' reality-representing some partial and divider ideas have been raised. This article is aimed to study what is the impact of denial of quranic statements' reality-representing and education-guidance role of the quran. After studying the relationship between four rejective viewpoints related to reality-representing and each of quranic educational contents and methods, it was brought to light that denial of quranic statements' reality-representing neutralizes the Holy Quran's education-guidance role as regards to all these education-guidance contents and methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic Statements
  • Guidance
  • Education
  • Reality-Representing