تبیین دعا و مبانی نظری آن در نظام تربیتی اسلام با تکیه بر صحیفه سجادیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان اصفهان

10.22034/iued.2022.541220.2139

چکیده

دعا، در متون اسلامی از دو جنبه هدف و روش تربیتی مورد توجه قرارگرفته است. موضوع این نوشتار تبیین اهداف و مبانی نظری دعا، با تکیه‌ بر صحیفه سجادیه است. صحیفه به عنوان منبع مهم معارف توحیدی ،بعد از قران بیشترین تواتر سندی را دارد . روش پژوهش توصیفی _تحلیلی با تکیه ‌بر متن است. دعا، در واقع تجلی عشق و محبت به معبود ازلی همراه با خوف و خشیت برای درک حضور و رسیدن به قرب و لقاء الهی وبه این معنا هدف نظام تربیتی اسلام شمرده می شود. دقت در دعاهای صحیفه،این رهنمود را به دست می دهد که دعا را انواعی است : دعای اولیا، حدیث عبودیت و ابراز بندگی و در آن مقام ،عین اجابت است. گاه دعا وسیله کاهش درد و رنج یا ابزاری برای رفع حوائج و نیازهای زندگی و در همه حال، دعا ابزار انسان خاکی برای اتصال به مبدأ هستی است. مبانی هستی شناختی دعا، باور به خدای خیرخواه، قادر، بخشنده و مبانی انسان‌شناسی آن توجه به فطرت الهی و خودشناسی و درک نیازمندی و فقر وجودی انسان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Prayer and theoretical foundations in Islamic educational system based on " Sahifah Sajjadiyyah "

نویسنده [English]

  • Esmat Hemmati
Farhanghian University
چکیده [English]

In Islamic contexts, prayer has been considered from both aspects of purpose and educational method. The subject of this article is the description of position, goals and theoretical foundations of prayer, based on " Sahifah Sajjadiyyah ".
After Quran, Sahifah is of the highest documentary, and one of the most important sources of monotheistic knowledge. The present research has been done via a descriptive - analytical method, based on text. If prayer is a display of love and affection for the eternal God, together with awe and trepidation to find out the presence and to attain the position of nearness and meeting God, it will be the ultimate goal of the Islamic educational system. By paying attention to Sahifah, one can deduce that prayer is of different types: The prayer of Saints is the expression of worship and divulgence of servitude; in such a case, prayer by itself is the same as granting. Sometimes, prayer is a means of reducing pain and suffering, or a tool for meeting the needs of life at all times. The prayer of the earthy man is trying to connect with the origin of the universe. The ontological foundation of prayer is the belief in a benevolent omnipotent and merciful God, and it's anthropological bases are paying attention to the divine nature, self-knowledge, and understanding of the needs and existential poverty of the human beings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : prayer
  • theoretical foundations
  • educational system
  • Sahifah sajjadiyyah