بررسی روایی نقش تربیتی حیاء ممدوح و مذموم ؛ راهکارهای تحصیل و درمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه الهیات دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران. مدرسه نور حکمت رضوی حوزه مشهد مشهد ایران

2 گروه الهیات موسسه مطالعات راهبردی، حوزه مشهد مشهد ایران

10.22034/iued.2022.534125.2070

چکیده

یکی از مفاهیم جوانحی ارزشمند تربیتی در منابع دینی حیاء می‌باشد که آثار شگرف و بسیار مهمی برای آن در تربیت انسانها ذکر گردیده است اما آن چیزی که بر اساس روایات جای تأمل دارد آن است که تمام اقسام حیاء از چنین اهمیتی برخوردار نیستند بلکه ضدارزش می‌باشند. تحقیق پیشرو به دنبال آن است که مبتنی بر روایات میان حیاء ممدوح و حیاء مذموم تفکیک نماید و پس از آن راهکارهای تحصیل حیاء ممدوح و راهکارهای درمان حیاء مذموم را در جهت تربیت صحیح انسان ارائه نماید. از جمله نتایج تحقیق آن که 1- راهکارهای تحصیل حیاء ممدوح متفاوت با راهکارهای درمان حیاء مذموم می‌باشد. 2- راهکارهای تحصیل حیاء به طور کلی از دو طریق آموزش حیاء و ایجاد آن حاصل می‌گردد که خود ایجاد حیاء نیز متوقف بر تمرین نمودن و نورانی نمودن درونی است. 3- راهکارهای درمان حیاء مذموم نیز نیازمند مراحلی همچون تفکر نمودن در قبح نداشتن انجام امور شایسته در نزد خداوند متعال، تأمل در بی‌ارزش بودن سخن دیگران در برابر خداوند متعال و رعایت نمودن اصل تدریج در مقابله با حیاء مذموم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the validity of the educational role of praised and condemned modesty; Education and treatment strategies

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAD DANESHNAHAD 1
  • MOHAMMADHASAN VAKILI 2
1 Department of Theology, Faculty of Humanities, Yasouj University, Yasouj, Iran. Noor Hekmat Razavi School, Mashhad, Mashhad, Iran
2 Theology Department of the Institute of Strategic Studies, Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

One of the valuable concepts of education is modesty in religious sources, for which wonderful and very important effects have been mentioned in educating human beings, but what is worth considering according to the narrations is that not all forms of modesty are of such importance but are anti-human. Leading research seeks to distinguish between the praiseworthy modesty and the reprehensible modesty based on the narrations, and then to present the strategies for studying the praiseworthy modesty and the treatment strategies for the reprehensible modesty in order to properly educate human beings. Among the results of his research, which are as follows: 1. The strategies for studying Mamdouh's modesty are different from the strategies for treating reprehensible modesty. 2- Strategies for learning modesty are generally achieved through two modes of teaching modesty and creating it. Creating modesty itself stops at practicing and enlightening the inner self. 3- Strategies for treating reprehensible modesty also require steps such as thinking about not doing good deeds in the sight of God Almighty, reflecting on the worthlessness of others' words before God Almighty, and observing the principle of gradualness in dealing with reprehensible modesty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Islamic education system"
  • "Narrations"
  • "Praised modesty"
  • "Condemned modesty"