تبیین مفهوم هوش معنوی در فعل «یهدی» مستخرج از آیات قرآن و نقش مولفه‌های آن در تربیت معنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام

3 استادیار دانشگاه اراک

10.22034/iued.2022.538605.2109

چکیده

قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی جهت هدایت بشر است. انسان برای رشد معنوی همواره درحال تلاش است و برای تربیت معنوی می‌توان از آیات قرآن بهره گرفت. در بین آیات واژه «یهدی» یکی از واژگان هم معنای تربیت می‌باشد. با 53 مرتبه تکرار در آیات، بیشترین فراوانی را در مشتقات«هدی» به خود اختصاص داده است. امروزه توجه به امور معنوی با توجه به وارد شدن در عرصه تکنولوژی و دیدگاه ماده گرایانه تقلیل یافته است. از این رو ضرورت توجه به هوش معنوی جهت تربیت معنوی از اهمیت والایی برخوردار است. هدف این پژوهش تبیین مفهوم تربیت معنوی در قرآن با استخراج مشتقات«یهدی» در تربیت معنوی می‌باشد. روش پژوهش توصیفی_تحلیلی است. جامعه پژوهش، تمام آیات قرآن کریم و نمونه آماری آیات مربوط به واژه«یهدی» می‌باشد. در این پژوهش با مراجعه به تفاسیر و تدبر در آیات، ابتدا مفهوم هوش معنوی در آیات تبیین شده و سپس تمامی گزاره‌های تربیتی به طور هدفمند استخراج و نقش مولفه‌ها در تربیت معنوی مشخص شده است. نتایج پژوهش حاضر با تحلیل محتوای آیات و طبقه بندی موضوعی آن‌ها به طور همزمان و پیوسته به سنجش نقطه تمرکز و جهت گیری آیات حاکی از آن است که مفهوم هوش معنوی فعل «یهدی» به چهار رکن اصلی: 1. مبانی تقویت اعتقاد معنوی؛ 2. توانایی درک حقایق معنوی؛ 3. معنادارکردن رفتارهای معنوی؛ 5. موانع ترفیع ظرفیت معنوی جهت تربیت معنوی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the concept of spiritual intelligence in the verb "Jewish" extracted from the verses of the Qur'an and the role of its components in spiritual education

نویسندگان [English]

  • seyedeh razieh pourmohammadi 1
  • sohrab morovati 2
  • kyvan ehsani 3
1 arak
2 ilam
3 arak
چکیده [English]

The Holy Quran is the last divine book to guide mankind. Man is always striving for spiritual growth and the verses of the Qur'an can be used for spiritual education. Among the verses of the word "Yehdi", one of the words also means education. With 53 repetitions in verses, it has the highest frequency in "Hoda" derivatives. Today, attention to spiritual matters has been reduced due to entering the field of technology and materialistic views. Therefore, the need to pay attention to spiritual intelligence for spiritual education is of great importance. The purpose of this study is to explain the concept of spiritual education in the Qur'an by extracting "Jewish" derivatives in spiritual education. The research method is descriptive-analytical. The study population is all the verses of the Holy Quran and the statistical sample of verses related to the word "Yahdi". In this research, by referring to interpretations and contemplation in verses, first the concept of spiritual intelligence in verses is explained and then all educational propositions are purposefully extracted and the role of components in spiritual education is determined. The results of the present study, by analyzing the content of the verses and their thematic classification simultaneously and continuously measuring the focus and orientation of the verses, indicate that the concept of spiritual intelligence of the verb "Yahdi" has four main pillars: 1. Fundamentals of strengthening spiritual belief ; 2. The ability to understand spiritual truths; 3. Making spiritual behaviors meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual education
  • spiritual intelligence
  • Yahdi
  • content analysis