طراحی الگوی آسیب‌شناسی روش تربیتی عادت از منظر قرآن و احادیث براساس نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور یاسوج

2 عضور علمی، علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور ، ایران

3 عضو علمی، علوم تربیتی( فلسفه تعلیم و تربیت). دانشگاه پیام نور. ایران

4 استادیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

10.22034/iued.2021.529046.2011

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی الگوی آسیب‌شناسی روش‌‌تربیتی عادت از منظر قرآن و احادیث بود. در راستای دستیابی به این هدف یک سوال کلی طراحی شد.این تحقیق از نوع پژوهش‌های کیفی است که با استفاده از نظریه داده‌بنیاد انجام شده است. شیوه‌گردآوری داده‌ها با توجه به قلمروی موضوعی تحقیق با جمع آوری، بررسی و مطالعه آیات و احادیث صورت گرفت. نمونه‌گیری به صورت نظری انجام شد. سپس داده ها در طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی تحلیل گردید. مواد و محتوای این پژوهش آیات و احادیثی بوده که از حیث سند معتبر است.در این مقاله با مبنا قرار دادن دیدگاه اسلام درباره روش تربیتی عادت، در پاسخ به هدف تحقیق، الگوی آسیب‌شناسی روش تربیتی عادت از منظر قرآن و احادیث با استفاده از روش‌داده‌بنیاد استخراج شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که الگوی آسیب‌شناسی روش تربیتی عادت از منظر قرآن و احادیث از دو جنبه آسیب‌زا و مطلوب قابل پیگیری است که جنبه آسیب‌زای بر شکل گیری گفتار و رفتارهای سطحی و خشک، ایستایی و رکود، عمومی شدن و یکنواختی همراه با کاهش توجه، سلب استقلال و آزادی و توقف فرایندهای اندیشه ورزی تأکید دارد و همچنین جنبه مطلوب؛ آگاهانه بودن گفتار و اعمال، شکل گیری عادات و اخلاق پسندیده، صرفه‌جویی در زمان یادگیری، آسان شدن انجام فعالیت‌های روزمره، تکرار و تمرین همراه با توجه و خودکاری و نظم هماهنگ مابین فعالیت‌های روانی و عضوی مدنظر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a pathological pattern of educational method of habituation, from the perspective of Quran and hadiths based on the Grounded Theory.

نویسندگان [English]

  • yaghoob zare 1
  • Mohammad reza sarmadi 2
  • Zohre esmaeily 3
  • Tayebe Safaei 4
1 Member of faculty of Payame Noor University Yasouj
2 faculty member. educational sines field, payam noor university. Iran.
3 faculty member. educational sinces field . payam noor university.Iran.
4 , Assistant Professor of Educational Sciences, PNU University
چکیده [English]

This study was to investigate the pathological pattern of educational method of habituation, from the perspective of Quran and hadiths. A general question was posed to achieve this goal. The present study is a qualitative one based on the Grounded theory. The method of data collection was done by collecting, reviewing and studying verses and hadiths, according to the subject area of the research. Sampling was theoretically performed. The data were then analyzed during three stages of open coding, axial coding and selective coding. The material and content of this research are verses and hadiths that are valid documentarily. In this article, based on the Islamic view of the educational method of habituation, the pathological pattern of the educational method of habituation from the perspective of the Quran and hadiths was extracted using the Grounded theory to meet the purpose of the current research. The research findings showed that the pathological pattern of educational method of habituation from the perspective of Quran and hadiths can be traced from two harmful and useful aspects: The traumatic aspect emphasizes the formation of superficial and unkind speech and behaviors, stagnation, generalization and monotony along with reduced attention, lack of independence and freedom, and no path of thinking. From the useful aspect, the awareness of speech and actions, the formation of good habits and ethics, saving learning time, facilitating daily activities, repetition and practice with attention and coordinated order in psychological and physical activities are considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Educational Method
  • Habituation
  • Grounded Theory