هنجارهای اجتماعی اخلاق شادی در قرآن و حدیث با تأکید بر تربیت اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه حضرت معصومه

2 دانشگاه معارف اسلامی/قم

3 دانشجوی دکتری

4 دانشگاه پیام نور مرکز خوی

10.22034/iued.2021.529013.2010

چکیده

اخلاق شادی" به مطالعه‌ی ارزش‌های حاکم بر فعل شادی می‌پردازد که در سه حوزه؛ رابطه‌ی انسان با خدا، خود و دیگران بحث می‌کند. ارزش های حاکم بر ارتباط انسان با دیگران در مقوله‌ی شادی، هنجارهای اجتماعی حوزه‌ی اخلاق شادی هستند که در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع قرآنی و اخلاقی و با رویکرد تربیتی مورد مطالعه قرار گرفته و در پاسخ به این سوال بوده که هنجارهای اجتماعی در اخلاق شادی اسلام با تأکید بر تربیت اخلاقی کدام اند؟ یافته‌های تحقیق نشان داد؛ انسان مومن برای داشتن شادی سالم، تکالیف اخلاقی خاصی در قبال دیگران دارد و باید به هنجارها التزام داشته باشد. هنجارهای اجتماعی اخلاق شادی از دیدگاه آیات و روایات عبارتند از: دادگری، نیکی، خیرخواهی، شاد کردن دیگران، سپاسگزاری، تواضع، حیا، وقار و موعظه. اخلاق شادی به عنوان یکی از مسائل اخلاق کاربردی جهت پیاده سازی در فرایند تربیت اخلاقی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Norms of the Ethics of Happiness in Qur'ān and Ḥadīth with an Emphasis on Moral Education

نویسندگان [English]

  • seyyedmajid nabavi 1
  • s m 2
  • Amene Shahande 4
1 d/d
2 d/d
4 Assistant Professor, Department of maaref group payam noor university , Tehran.Iran
چکیده [English]

The Ethics of happiness focuses on the values governing the act of happiness, which studies three types of relationships: man's relationship with God, himself, and others. The values governing man's relationship with others in terms of happiness include the social norms of the ethics of happiness. Referring to Qur'ānic, Ḥadīth, and ethical sources and using educational approach, the present descriptive-analytical sturdy aimed to determine the social norms in Islamic ethics of happiness based on moral education. The findings of the study indicated that to be truly happy, the believer has certain moral duties towards others and must adhere to the norms. According to Qur'ān and narratives, the social norms of the ethics of happiness include Justice, kindness, benevolence, pleasing others, gratitude, humility, modesty, dignity, and advising. The ethics of happiness as one of the aspects of the applied ethics is used in the process of moral education.
Keywords: Applied ethics, ethical education, the ethics of happiness, social norms, happiness in Islam

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applied ethics
  • ethical education
  • the ethics of happiness
  • social norms
  • happiness in Islam