توصیف خداوند در قرآن کریم از منظرسبک‌های هفتگانه‌ شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اراک، اراک، ایران.

2 استادیار، روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اراک، اراک، ایران

3 استادیار، روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اراک، اراک، ایران.

10.22034/iued.2021.525812.1994

چکیده

سبک‌ شناختی مفهومی روان‌شناختی است که بر پایه آن افراد اطلاعات را از محیط پیرامون، تحت الگوهای فکری معینی برای گسترش دانش خود در مورد جهان پیرامون، به کار می‌گیرند. سبک‌های ‌شناختی به نحوه دریافت‌‌، پردازش و کاربرد اطلاعات اطلاق می‌شود که در نگرش‌ها‌‌، ارزش‌ها و تعاملات اجتماعی افراد موثر است. سبک‌های هفتگانه شناختی نظریه‌ایی بنیادی است که بنا بر آن در انسان‌‌، سبک‌های هفتگانه ‌شناختی (فنی‌‌، علوم طبیعی‌‌، بازاری‌‌، زیبایی‌شناختی‌‌، ریاضی–فیزیک‌‌، علوم انسانی و ایدئولوژیک) شکل می‌گیرد که برحسب و در قالب آن‌ها خداوند، خویشتن و جهان را ادراک می‌نماید. این نوشتار پژوهشی میان رشته‌ایی است که روش تحقیق آن تفسیری – اطلاقی و بر پایه تحقیقات روان‌شناسی شناختی می‌باشد و با هدف بررسی سبک‌های هفتگانه شناختی والهیات مربوط و مفهوم خداوند در آن و سپس انطباق آن با توصیف خداوند در آیات قرآن کریم نگاشته شده است. نتیجه آن که مصادیق مفهوم خداوند، در سبک‌های هفتگانه ‌شناختی را می‌توان در توصیف خداوند در قرآن کریم ردیابی نمود و آن‌ها را بازشناخت. ضمن آن که نتایج اجتماعی ـ فرهنگی حاصل از این تلقی و برداشت نیز بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Description of God in terms of seven cognitive styles

نویسندگان [English]

  • Albert Rahimi 1
  • Zabih Pirani 2
  • Alireza Faghihi 3
1 Ph.D Student in general Psycholoy, Arak Azad University, Arak, Iran.
2 Assistant Professor in Educational Psychology Arak Azad University, Arak, Iran
3 Assistant Professor in General Psychology, Arak Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

Cognitive style is a psychological concept in which individuals use information from the environment, under certain thought patterns, to expand their knowledge of the world around them. People's attitudes, values and social interactions are effective. Seven cognitive styles is a fundamental theory according to which in man seven cognitive styles (technical, natural sciences, marketly, aesthetic, mathematical-physical, humanities and ideological) are formed according to which God, self and Perceives the world. This article is an interdisciplinary research method whose research method is interpretive-attributive and based on cognitive psychology research. It has been written with the aim of examining the seven cognitive styles and related theology and the concept of God in it and then adapting it to the description of God in the verses of the Holy Quran. The conclusion is that the examples of the concept of God in the seven cognitive styles can be traced in the description of God in the Holy Qur'an and they are recognized. At the same time, the socio-cultural consequences of this perception have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Concept of God
  • Verses of the Qur'an
  • Seven Cognitive Styles