موانع آزادی و رهایی فکر ،ارایه روش ها و الگوی رفتاری در آموزه های تربیت خردمندانه قرآن وحدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترا رشته فلسفه تلیم وتربیت واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/iued.2021.525244.1971

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی علل موانع آزادی فکر و موانع ترویج تفکر انتقادی درجامعه امروزی است .وبه منظور بهبود بخشی نظام فکری موجود درجامعه وراه یابی به تفکر منطقی وتصحیح باورهای غلط ،علایق وارزش گزاری ها وتشخیص وانتخاب آگاهانه بوده است این پژوهش می تواند الگوی رفتاری مورد نظرقرآن را ارایه نماید. .مبانی نظری پژوهش بر اساس نظریه اسلامی عمل است وروش شناسی آن از نوع توصیفی واستنتاجی وتحلیل مفاهیم وداده ه ها می باشد وروش استنتاج عملی برای راه یافتن به گزاره های تجویزی درقرآن، انجام شده است .یافته ها نشانگر آن است که ممانعت از آزادی وترویج تفکر انتقادی منبع قرآنی ندارد بلکه در تربیت قرآنی،ترغیب وتاکید به تفکر وپرهیز از تقلید کور و صفاتی که موجب اسارت فکری انسان هستند ،شده است . راه کارهای مقابله با موانع آزادی فکر ، ارایه روش ها و رفتارها والگوهایی است که قرآن معرفی می نماید .مطالعه این پژوهش باعث می شود روش ها ومهارت های تفکر انتقادی وراه های رفع موانع آزادی فکرمورد توجه قرار گیرد واجرای آن ها در جامعه به بررسی باور ها وافکار ،علایق ، وارزش ها کمک می کند وزمینه را برای رشد تفکر منطقی فراهم نموده و سبب تحول و حرکت به سوی نظام فکری مطلوب ودینداری آگاهانه مورد نظرقرآن می شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers to freedom and liberty of thought، presenting method s and a pattern of Behavior in rational education doctrines in the Quran and hadith

نویسندگان [English]

  • khsrou baghry 1
  • Rahele Aghamohammadi Sendani 2
  • Fahimeh Ansariyan 3
1 professor
2 phd student of philosophy of educationin in educationalsciences Departeman and Humanites factualy of Sciences and Reaserch university of tehran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Absrasct
The purpose of this study is to investigate the causes of barriers to freedom of thought and barriers to the promotion of critical thinking in today's society.In order to improve the existing intellectual system in society and find a way to logical thinking and correct misconceptions, interests and values, and diagnosis and conscious choice has been This research can provide the desired behavioral pattern of the Qur'an.The theoretical foundations of the research are based on Islamic theory of Action and its methodology is descriptive and inferential and the analysis of concepts and data and the method of practical inference has been done to find the prescriptive propositions in the Qur'an.The findings indicate that the obstruction of freedom and promotion of critical thinking does not have a Qur'anic source, but in Qur'anic education, encouragement and emphasis on thinking and avoidance of blind imitation and traits that cause human intellectual captivity. The solutions to deal with the obstacles to freedom of thought are to present the methods and behaviors and pattern that the Qur'an introduces. The study of this research makes the methods and skills of critical thinking and the ways to remove the obstacles to freedom of thought to be considered.Their implementation in the society helps to study the beliefs, thoughts, interests, values and provides the ground for the development of logical thinking and causes a change and movement towards the desired intellectual system and conscious religiosity desired by the

کلیدواژه‌ها [English]

  • freedom and liberty of thought"
  • " Barrier to liberty "
  • "pattern of Behavior "
  • " rational education"