تبیین ویژگی برنامه درسی تربیت دینی با توجه به قرآن کریم و سیره تربیتی معصومان(ع): فراترکیب بر اساس مدل اروین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه بیرجند و مدرس دانشگاه فرهنگیان

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد

4 گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

10.22034/iued.2021.128587.1780

چکیده

تربیت دینی فراگیران با توجه به تأثیرات آن بر هویت انسانی و سبک زندگی آینده افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان توجه به مبانی قرآن کریم و سیره تربیتی معصومان(ع) راهنمای خوبی برای تربیت دینی فراگیران می‌باشد. لذا هدف پژوهش حاضر تبیین ویژگی برنامه‌درسی تربیت دینی فراگیران با توجه به قرآن کریم و سیره تربیتی معصومان(ع) است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن فراترکیب براساس مدل اروین و همکاران(2011) است. جامعه پژوهش، متشکل از 73مقاله و پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی درباره تربیت دینی فراگیران از منظر قرآن و سیره تربیتی معصومان(ع) است که بین سال های 1388 تا 1399شمسی ارائه شده‌اند. نمونه پژوهش شامل22 مقاله و پایان‌نامه است که به صورت هدفمند جمع آوری و براساس پایش موضوعی داده‌ها انتخاب شده‌اند. داده‌های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده-اند. : بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌ها، مؤلفه‌های تربیت دینی فراگیران از منظر قرآن کریم و سیره تربیتی معصومان(ع) در 8 بُعد و 28 عامل طبقه‌بندی شدند. این ابعاد شامل ویژگی اهداف، محتوا، مربی، متربی، محیط، روش‌های یاددهی- یادگیری، ارزشیابی و عوامل مؤثر بر برنامه درسی تربیت دینی فراگیران می‌باشد. برنامه‌ریزان درسی با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها برای عناصر برنامه درسی تربیت دینی و عوامل مؤثر بر آن می‌توانند به طراحی و تدوین بهتر برنامه‌های درسی تربیت دینی بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the religious nurture curriculum according to Qoran and The educational life of the infallibles: Meta – Synthesis on Erwin Model

نویسندگان [English]

  • meysam gholampour 1
  • Ali Asgari 2
  • zainab sarzehi 3
  • Ali Mahdavifard 4
1 PhD student in curriculum planning at University of Birjand and lecturer at Farhangian University
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Birjand University, Birjand, Iran
3 Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shahed University
4 Department of Educational Sciences, Birjand University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Religious nurture of learners, due to its effects on the human identity and life style, is of great importance. Meanwhile, paying attention to basis of Qoran and educational life of the infallibles is a suitable guide for religious nurture of learners. So, aim of the present research is explanation of the religious nurture curriculum according to Qoran and the educational life of the infallibles. Approach of the current research is qualitative and its method is on the Ervin et al approach (2011). The population is composed of 73 articles and dissertations of Complimentary education about religious nurture of learners from the perspective of the Quran and the educational life of the infallible Imams have been presented between 2009 and 2020. The sample of research includes 22 articles and dissertations, have been gathered systematically and selected by thematic monitoring. The research data have been collected from descriptive analysis of studying documents: Based on data analysis, components of religious nurture of learners have been classified in 8 dimensions and 28 factors from the perspective of the Quran and the educational life of the Infallibles. Theses dimensions include feature of purposes, content, trainer, trainee, environment, teaching – learning methods, assessment, and effective factors on religious nurture curriculum of learners. Considering these features to components of religious nurture curriculum and factors affecting it, curriculum planners can better design and develop religious education curricula.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Nurture
  • Holy Qoran
  • The educational life of the infallibles
  • Meta-composite