فرایند عملی سازی باورها و آسیب شناسی آن از منظر قرآن و حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قرآن و حدیث، دانشگاه معارف، قم، ایران

2 قرآن و حدیث، جامعه المصطفی، قم ، ایران

10.22034/iued.2021.522081.1939

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل مورد تأکید در منابع دینی عملی سازی باورها است که این مسئله می تواند در دو بخش فردی و اجتماعی تحقق یابد و مراحل تحقق آن در فرد شامل: شروع هدفمند، عادت، سجیت (ملکه)، شاکله و شأن است؛ و مراحل تحقق آن در جامعه نیز اشاعه، تبلیغ، اقامه، سنت (فرهنگ) و تمدن سازی است که انسان با طی این مراحل می‌تواند به عالی‌ترین مراتب و اهداف برسد.
اجرای این فرایند آسیب‌هایی دارد که در ابعاد مختلفی می‌تواند واقع شود؛ برخی آسیب‌ها، قبل از انجام یک عمل مانع تحقق آن می‌شود، گروه دیگر از آسیب‌ها، در حین انجام عمل بروز می‌یابد، نوع دیگر از آن‌ها، بعد از انجام عمل رخ می‌دهد، پاره‌ای از آسیب‌ها فراگیر است که ممکن است در تمامی مراحل اتفاق افتد و درنهایت آسیب‌های پیرامونی است که مستقیم به عمل مرتبط نیست اما زمینه‌ها و شرایط ترک عمل و یا رها کردن آن را فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The process of implementing beliefs and its pathology from the perspective of Quran and Hadith

نویسندگان [English]

  • seyed mahmood hosseini vashan 1
  • mohamad hasan zamani 2
2 قرآن و حدیث، جامعه المصطفی، قم ، ایران
چکیده [English]

The process of implementing beliefs and its pathology from the perspective of Quran and Hadith
one of the most important issues emphasized in religious sources is the implementation of beliefs, which is realized in both individual and social parts, and the stages of its realization in the individual include: purposeful beginning, habit, stubbornness (queen), beauty and dignity; And the stages of its realization in the society are dissemination, propaganda, establishment, tradition (culture) and civilization, through which human beings can reach the highest levels and goals.
The implementation of this process has various damages that can occur in different stages of the implementation of religious beliefs and in different aspects. Some damages prevent it from implementation of religious beliefs before appling, some at the throughout, and some of them after performing the belief. Some of the damages are pervasive and may occur at all stages, and ultimately are peripheral harms that are not directly related to the action, but the context and the conditions for leaving it provide the action or leave.
Key words: Implementation, Process, Beliefs, Behaviors, Pathology, Quran, Tradition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • فرایند عملی سازی
  • باورها
  • آسیب‌شناسی
  • قرآن
  • سنت