آثار تربیتی و اجتماعی پایبندی به اخلاق توسط مدیران در دیدگاه امام علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآٌن وحدیث دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

10.22034/iued.2021.135813.1850

چکیده

پایبندی به اخلاق در همه عرصه ها بویژه در عرصه مدیریتی و اداره امور جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. در آموزه های دینی و مخصوصاً در سنت و سیره امام علی (ع) که خود الگو و اسوه کامل در اخلاق مدیریتی است تاکیدات فراوانی بر رعایت اخلاق برای مدیران و زمامداران دارد. اخلاق مداری مدیران و زمامداران آثار و نتایج تربیتی و اجتماعی فراوانی داشته و منجر به رشد و شکوفایی جامعه به شکل های گوناگون می گردد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد بررسی آثار تربیتی و اجتماعی اخلاق مداری مدیران و زمامداران از منظر سنت و سیره علوی است. برخی از مهمترین این آثار عبارتند از: افزایش روحیه نشاط و امید به زندگی، افزایش رفاه و رشد اقتصادی، گرایش بیشتر مردم به دینداری، اعتدال در گفتار و رفتار، مدیریت مبتنی بر ایثار، احساس مسؤولیت و وظیفه نسبت به مردم، شفاف بودن با توده مردم و ولی نعمت دانستن آنها، جانب حق را در همه امور رعایت کردن، اعتمادسازی در بین مردم، به عهد و شعارهای خود عمل کردن، خود کنترلی و خود مدیریتی، رازداری و اجتناب از افشای اسرار دیگران، پرهیز از رفتارهای متکبرانه و خشونت آمیز، اجتناب از منت نهادن و تحقیر نمودن دیگران، پرهیز از مردم گریزی، دوری جستن از سوء ظن نسبت به مردم و پرهیز از افراط و تفریط در اداره امور جامعه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

آثار تربیتی و اجتماعی پایبندی به اخلاق توسط مدیران در دیدگاه امام علی(ع)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Molavi 1
  • mohammad abdollahi dahaki 2
1 Academic Member
2 M.A. of Nahj al_Balaghah
چکیده [English]

پایبندی به اخلاق در همه عرصه ها بویژه در عرصه مدیریتی و اداره امور جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. در آموزه های دینی و مخصوصاً در سنت و سیره امام علی (ع) که خود الگو و اسوه کامل در اخلاق مدیریتی است تاکیدات فراوانی بر رعایت اخلاق برای مدیران و زمامداران دارد. اخلاق مداری مدیران و زمامداران آثار و نتایج تربیتی و اجتماعی فراوانی داشته و منجر به رشد و شکوفایی جامعه به شکل های گوناگون می گردد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد بررسی آثار تربیتی و اجتماعی اخلاق مداری مدیران و زمامداران از منظر سنت و سیره علوی است. برخی از مهمترین این آثار عبارتند از: افزایش روحیه نشاط و امید به زندگی، افزایش رفاه و رشد اقتصادی، گرایش بیشتر مردم به دینداری، اعتدال در گفتار و رفتار، مدیریت مبتنی بر ایثار، احساس مسؤولیت و وظیفه نسبت به مردم، شفاف بودن با توده مردم و ولی نعمت دانستن آنها، جانب حق را در همه امور رعایت کردن، اعتمادسازی در بین مردم، به عهد و شعارهای خود عمل کردن، خود کنترلی و خود مدیریتی، رازداری و اجتناب از افشای اسرار دیگران، پرهیز از رفتارهای متکبرانه و خشونت آمیز، اجتناب از منت نهادن و تحقیر نمودن دیگران، پرهیز از مردم گریزی، دوری جستن از سوء ظن نسبت به مردم و پرهیز از افراط و تفریط در اداره امور جامعه.

کلیدواژه‌ها [English]

  • اخلاق
  • تربیت
  • مدیر
  • علی(ع)
  • آثار اجتماعی و تربیتی