تاب‌آوری، کارکردها و راهبردهای ارتقاء آن در فرایند تربیت اجتماعی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام

3 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه ایلام

10.22034/iued.2021.141590.1916

چکیده

تاب‌آوری یکی از مؤلفه‌های بنیادین در فرایند تربیت اجتماعی است که با کارکردهای ویژه خود نقش مهمی در ارتقاء کیفیت روابط اجتماعی و کاهش آسیبهای آن دارد. این نوشتار پژوهشی میان رشته‌ای است که با هدف بازشناسی مفهوم تاب‌آوری در قرآن کریم، تبیین کارکردهای آن در تربیت اجتماعی و ارائه راهبردهای قرآنی برای دستیابی به آن، و به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است. از نتایج تحقیقات روانشناسی و علوم تربیتی بهره گرفته و با عرضه به قرآن و حدیث به تبیین موضوع و ارائه راهبردهای قرانی برای دستیابی به آن پرداخته است. نتیجه آنکه تاب‌آوری با کارکردهایی چون رشد توانمندیهای شخصیتی، ایجاد ثبات هیجانی، ایجاد آرامش، افزایش رضایت از زندگی، و عاملیت در پیشگیری از نزاع به بهبود عملکرد اجتماعی و روابط میان فردی کمک می نماید. و از طریق ارتقاء سطح شناخت و آگاهی، ایمان و باور دینی، اعتماد به وعده‌های الهی، توکل، و خوش‌بینی و امید قابل افزایش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resilience, functions and strategies for its promotion in the process of social education from the perspective of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • fatemeh seyfaliei 1
  • sohrab morovati 2
  • seyed mohamad reza hosini nia 3
1 ilam u
2 i
3 Quran and Hadith Sciences Faculty of Theology, University of Ilam
چکیده [English]

Resilience is one of the fundamental components in the process of social education that with its special functions plays an important role in improving the quality of social relations and reducing its harms. This article is an interdisciplinary research that has been written in a descriptive analytical method with the aim of recognizing the concept of resilience in the Holy Quran, explaining its functions in social education and presenting Quranic strategies to achieve it. He has used the results of research in psychology and educational sciences and has explained the subject and presented Qur'anic strategies to achieve it by introducing it to the Qur'an and hadith. As a result, resilience helps to improve social functioning and interpersonal relationships through functions such as developing personality abilities, creating emotional stability, creating calm, increasing life satisfaction, and conflict prevention agency. And by raising the level of knowledge and awareness, religious faith and belief, trust in divine promises, trust, and optimism and hope can be increased

کلیدواژه‌ها [English]

  • resilience
  • Social Relations
  • Function
  • Strategy
  • Holy Quran