بررسی جایگاه آموزه‌های قرآنی و حدیثی در تربیت مطلوب جنسی جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مربی ودانشجوی دکتری قرآن وحدیث ،دانشگاه پیام نور- تهران

چکیده

 
از ذخایر غنی و عظیم معنوی اسلام، آموزه‌های فراوان و همه جانبة آن است که در قرآن کریم و احادیث، جایگاه بلند و پرفایده‌ای دارند که می‌توان به برخی از آنها در قالب شیوه‌های تربیتی و الگودهی برای نسل جوان اشاره کرد. انواع تربیت‌ها و از جمله تربیت جنسی، برای همه دوره‌های زندگی انسان از بدو تولد تا دوران بلوغ و... در آیات و روایات تجلی کرده است و در دسترس قرار دارد. به طوری که اجرای آنها آسان، کاربردی و متناسب با وضعیت زندگی افراد است. در این مقاله سعی شده است جایگاه آموزه‌های قرآنی و حدیثی در تربیت مطلوب جنسی جوانان بررسی شود و با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزارکتابخانه‌ای، اهداف سازنده و دستاوردهای کاربردی آن‌ها روشن گردد. با آگاهی از این اهداف و اجرای درست آنها، قشر جوان، با تربیتی مطلوب در امور جنسی آراسته می‌گردد و اجتماع خویش را از هر انحرافی نگه می‌دارد. نسل جوان در عصر حاضر که با پدیده‌های نوظهور جهانی همچون: ماهواره، اینترنت و فضای مجازی روبرو است، در صورت آراسته بودن به تربیت مزبور، از تبعات منفی آن‌ها در امان خواهد بود.   
کلیدواژگان: قرآن، حدیث، تربیت جنسی، آموزه‌ها، جوانان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigaion of the place of Quran and Hadith teachings in youths’ ideal sexual education

نویسندگان [English]

  • syuosef m.mosavi 1
  • mohamad jafarnezhad 2
چکیده [English]

Of the rich and great spiritual resuorces of Islam are its comprehensive and abundant teachings having a great and useful place in the holy Quran and Hadiths, some of which can be in the form of educational and modeling methods for the young generation. Different kinds of education including sexual education are all available for all the periods of human life from birth to puberty, young, and etc in Quran verses and expressions. So that they are easy to implement, practical, and tailored to people's livelihood and there is no rational reason for people to consider them difficult or impossible! In the present paper, an attempt was made to investigate the place of Quran and Hadith teachings in youths’ ideal sexual education and to clarify their constructive objectives and practical findings through a descriptive-analytical method using the library instrument. This is through knowing these objectives and their accurate implementation that young people are beautified (enhanced) with ideal education in sexual affairs to prevent oneself and one’s society from any corruption. Nowadays that young generation encounters universal new-fashioned phenomena such as satellite, Internet, and other affairs relating to virtual world, they would be safe from their negative issues based on the aforementioned education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Hadith
  • sexual education
  • teachings
  • youths
-  قرآن کریم
1.         آلوسی، محمود،(1415)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، چاپ اول بیروت: دار الکتب العلمیه.
2.         ابن ابی شیبة، عبدالله بن محمد،(1409)، المصنف فی الأحادیث والآثار، تحقیق کمال یوسف الحوت،  چاپ اول، ریاض: مکتبة الرشد.
3.         ابن الجوزی، عبد الرحمن بن علی،(1422)، زاد المسیر فی علم التفسیر، چاپ اول، بیروت: دار الکتاب العربی.
4.         ابن کثیر،اسماعیل بن عمر،(1420)، تفسیر القرآن العظیم،تحقیق یوسف عبد الرحمن المرعشلی، بیروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع.
5.         ابن منظور، محمد بن مکرم،(1408)، لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
6.         ابوداود سجستانی، سلمان بن الأشعث،(1410)، السنن، تحقیق سعید محمد اللحام، چاپ اول، بیروت: دار الفکر.
7.         ابن حزم، علی اندلسی،(1987)، الطوق الحمامة فی الألفة والألاف، تحقیق احسان عباس،  چاپ دوم، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
8.         ابن شعبه حرانی، حسن بن علی،(1404)، تحف العقول، تحقیق علی أکبر الغفاری، چاپ دوم، قم: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین.
9.         ابن عاشور، محمد الطاهر،(1984)، التحریر والتنویر، تونس: الدار التونیسیه للنشر.
10.       ابن عطیه، غالب بن عبدالرحمن،(1413)، المحرر الوجیز، تحقیق عبد السلام عبد الشافی،چاپ اول، لبنان: دار الکتب العلمیة،.
11.       أبوحیان، محمد بن یوسف،(1422)، البحر المحیط، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود و علی محمد معوض، چاپ اول، بیروت: دار الکتب العلمیة.
12.       ابوداود سجستانی، سلمان بن الأشعث،(1410)، السنن، تحقیق سعید محمد اللحام، چاپ اول، بی‌جا: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.
13.       امینی، عبدالحسین،(1387)، الغدیر،  چاپ سوم، بیروت: دار الکتاب العربی.
14.       بخاری، محمد بن اسماعیل،(1401)، الصحیح، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
15.       بغوی، محمد حسین،(1417)،  معالم التنزیل، دارالطیبة.
16.       بغوی، حسین بن مسعود،(1403)، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، تحقیق شعیب الأرنؤوط-محمد زهیر الشاویش ، چاپ دوم، بیروت: المکتب الاسلامی.
17.       بوطی، محمد سعید،(1394)، الاسلام و تنشئة الشباب، چاپ اول، دمشق: بی‌جا.
18.       بیضاوی، عبدالله بن عمر،(1418)، أنوار التنزیل وأسرار التأویل،چاپ اول ، بیروت:دار الفکر.
19.       بیهقی ، احمد بن حسین،(1424)، السنن الکبرى، چاپ اول، بیروت: دار الفکر.
20.       ______________،(1423)، شعب الایمان، تحقیق عبد العلی عبد الحمید حامد، چاپ اول، هند: مکتبة الرشد.
21.       ترمذی، محمد بن عیسی،(1395)، سنن الترمذی، تحقیق احمد شاکر و ..،چاپ دوم، مصر: شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبی.
22.       جزائری، جابر بن موسی ابوبکر،(1424)،ایسر التفاسیر، چاپ پنجم، مدینه منوره:مکتبة العلوم والحکم.
23.       جصاص، احمد بن علی،(1415)، أحکام القرآن،تحقیق عبد السلام محمد علی شاهین،چاپ اول، بیروت: دار الکتب العلمیة.
24.       حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله،(1411)، المستدرک على الصحیحین،تحقیق مصطفى عبد القادر عطا ، چاپ اول، بیروت: دار الکتب العلمیة.
25.       حرعاملی، محمد بن حسن،(1414)، وسائل الشیعة، چاپ دوم، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.
26.       حسینی، محمد رشید رضا،(1990)،تفسیر المنار، مصر: الهیئة المصریة العامة للکتاب .
27.       حویزی، عبدعلی بن جمعه،(1415)، نور الثقلین، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، چاپ چهارم، قم: مؤسسة إسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع.
28.       خازن،علی بن محمد،(1415)، لباب التأویل فی معانی التنزیل،‌چاپ اول، بیروت: ‌دار الکتب العلمیة.
29.       خرائطی، محمد بن جعفر،(1413)، مساوئ الأخلاق ومذمومها، تحقیق: مصطفى بن أبو النصر الشلبی، چاپ اول، جده: مکتبة السوادی.
30.       زحیلی، وهبة بن مصطفی،(1418)، التفسیر المنیر، چاپ دوم، دمشق: دار الفکر المعاصر.
31.       راغب اصفهانی، حسین بن محمد،(1362)، مفردات الفاظ القرآن، کتابفروشی مرتضوی.
32.       زمخشری، محمود بن عمر،(1385)، الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل، مصر: شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبی وأولاده.
33.       سید قطب، ابراهیم شاذلی،(1412)، تفسیر فی ظلال القرآن،  چاپ هفدهم، بیروت: دار الشروق.
34.       سادات، محمدعلی،(1376)، راهنمای پدران و مادران(شیوه های برخورد با نوجوانان)،چاپ ششم ،تهران: دفترنشر فرهنگ اسلامی.
35.       سیوطی، جلال الدین،(بی تا)، الدر المنثور فی التفسیر المأثور بیروت: دار المعرفة.
36.       شادی، احمد،(1382)، انحرافات جنسی جوانان، ماجد احمد یانی، بی جا.
37.       شعراوی، محمد متولی،(1997)،الخواطر، بی جا.
38.       شوکانی، محمد بن علی،(1414)، فتح القدیر الجامع بین فنّی الروایة و الدرایة من علم التفسیر،بی‌جا، عالم الکتب.
39.       صابونی، محمد علی،(1400)، روائع البیان تفسیر آیات الأحکام، تحقیق حسن عباس الشربتلی، دمشق: مکتبة الغزالی.
40.       صدوق، محمد بن علی،(1403)،الخصال، تصحیح علی أکبر الغفاری، قم: منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة.
41.       _____________،(1390)،من لایحضره الفقیه، تحقیق سید حسن موسوی الخرسان، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
42.       ____________(بی تا)،من لایحضره الفقیه، تحقیق علی أکبر الغفاری، چاپ دوم، قم: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین.
43.       طباطبائی، سید محمد حسین،(1367)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: منشورات جماعت مدرسین و نشرعلمی وفکری علامه طباطبایی.
44.       طبرسی، فضل بن حسن،(1379)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
45.       طبرسی، حسن بن فضل،(1392)، مکارم الأخلاق، بی جا.
46.       طبری، محمد بن جریر،(1415)، جامع البیان، تحقیق صدقی جمیل العطار، بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.
47.       طبری، محمد بن علی،(1405)،أحکام القرآن، تحقیق موسى محمد علی وعزة عبد عطیة، چاپ دوم، بیروت: دارالکتب العلمیة.
48.       طریحی، فخر الدین،(1408)،رمجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینی،چاپ دوم، بی جا: مکتبة الثقافَة الاسلامیه، ، و نیز1362ش، چاپ دوم، تهران، کتابفروشی مرتضوی.
49.       طنطاوی، محمد،(1998)، الوسیط للقرآن الکریم،چاپ اول، قاهره: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع.
50.       طوسی، محمد بن حسن،(1209)، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیر عاملی،  چاپ اول، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
51.       ______________،(1407)، الخلاف،تحقیق جماعتی از محققین، قم: موسسه نشر اسلامی.
52.       فخر رازی، محمد بن عمر،(1420)، مفاتیح الغیب، چاپ سوم، بیروت:‌دار احیاء‌ التراث العربی.
53.       فلسفی، محمدتقی،(1383)، کودک از نظر وراثت و تربیت،چاپ چهارم، قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
54.       قاسمی، محمد،(1418)، محاسن التأویل،تحقیق محمد باسل عیون السعود،چاپ اول، بیروت: دار الکتب العلمیة.
55.       فیض کاشانی، محسن،(1376)، تفسیر الاصفی، چاپ اول، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
56.       ــــــــــــــــــــ ،(1415)، تفسیر الصافی، چاپ اول، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
57.       قرطبی، محمد بن احمد، (1405)، الجامع لأحکام القرآن، تصحیح احمد عبد العلیم البردونی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
58.       قطب الدین راوندی، سعید بن هبه الله، (1405)، فقه القرآن، تحقیق أحمد حسینی، چاپ دوم، قم: مکتبة آیة الله العظمى النجفی المرعشی.
59.       قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا،(1368)، تفسیرکنزالدقائق و بحرالغرائب، تحقیق حسین درگاهی، چاپ اول، تهران: انتشارات ارشاد اسلامی.
60.       کلینی، محمد بن یعقوب،(1363)،الکافی، تحقیق علی أکبر الغفاری، چاپ پنجم، تهران:دار الکتب الإسلامیة.
61.       ماوردی، علی بن محمد،( بی تا)، النکت والعیون، بیروت:‌دار الکتب العلمیه.
62.       مجلسی،محمد باقر،(1403)، بحارالانوارالجامعة لدرر اخبارالائمة الاطهار،چاپ دوم، بیروت: مؤسسة الوفاء.
63.       مکارم شیرازی، ناصر،(1382)،تفسیر نمونه، چاپ بیست و یکم، تهران: دار الکتب العلمیة.
64.       ناصح علوان، عبدالله،(1388)،چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم، چاپ چهارم، تهران: نشر احسان.
65.       نسائی، احمد بن شعیب،(1348)، السنن، چاپ اول، بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.
66.       نمازی شاهرودی، علی،(1419)، مستدرک سفینة البحار، تحقیق حسن بن علی نمازی، قم: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین.