شماره جاری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-107 

مقاله پژوهشی

1. بازخوانی مفهوم «عمل صالح» و دلالتهای تربیتی آن بر مبنای نظریه انسان عامل

صفحه 1-19

سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ الهام یوسفی همدانی