نویسنده = ������������ ������
مقایسه و تحلیل تعادل در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 25-43

10.22034/iued.2020.240015

محمد رضا ضمیری؛ روح اله آدینه؛ علی سعیدی؛ فرشته رضیان