نویسنده = �������������� ������
تعامل با زنان ناشزه و آثار تربیتی آن در قرآن و حدیث

دوره 6، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 187-203

10.22034/iued.2021.134733.1834

کریم کوخایی زاده؛ مریم ملکی؛ نبی سبحانی