نویسنده = �������� ���������� ��������������
مبانی کنترل هیجان از دیدگاه قرآن با نقد نظریه ژان پیاژه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-23

10.22034/iued.2020.240014

رضا علی کرمی؛ محمد رضا ضمیری؛ محمدنقی رفعت نژاد؛ ولی فتحی