نویسنده = �������� ���������� ��������
راهکارهای تربیتی سوره‌ی یوسف(ع) بر اساس مفهوم روان‌شناختی «سازوکار دفاع روانی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 181-203

10.22034/iued.2020.240023

زهرا علیمرادی؛ حسین هاشم نژاد؛ جعفر گل محمدی؛ رضا مهکام